Πρόσληψη ενός ατόμου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουλίου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη...

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σουλίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος, ήτοι 31/12/2011, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του, ως ακολούθως:

1 ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών -τριών ή ΤΕ Επισκεπτών -τριών Υγείας.

In this article

Join the Conversation