Ευχές απο τον σεβ. Μητροπολίτη Παραμυθιας κ. Σεραπίωνα

Ή χάρις τού γεννηθέντος Κυρίου εΐη μετά πάντων υμών!

Αγαπητοί μου αδελφοί,

«Σήμερον πάσα κτίσις, άγάλλεται και χαίρει, ότι Χριστός έτέχβη έκ τής Παρθένου Κόρης».

Μέ κατάνυξη ψυχής καί αισθήματα ευγνωμοσύνης καί ελπί­δος πρός τόν Σωτήρα εορτάζει σήμερα όλος ό χριστιανικός κόσμος τή χαρμόσυνη ήμερα τής του Κυρίου ήμών Ιησού Χριστού γεννή­σεως.

«Χριστός γεννάται· δοξάσατε. Χριστός έξ ουρανών άπαντήσα- τε. Χριστός έπί γής· ύψώθητε», ψάλλει πανηγυρικώς κατά τή ση­μερινή λαμπρά καί μεγίστης σημασίας ήμερα των Χριστουγέννων ή Εκκλησία μας, εορτάζοντας τήν κατά σάρκα γέννηση τού Κυρί­ου.

Καί ή εορτή αύτή τής Εκκλησίας άφορα τό σήμερα τής ζωής καί τής υπάρξεως μας. Ή Αγία μας ‘Εκκλησία, εορτάζοντας τά Χριστούγεννα άποκαλύπτει, μέσα άπό τή Θεία Λειτουργία καί τήν τέλεση τού Μυστηρίου τής Θείας Ευχαριστίας, ότι δεν είναι άπλή επέτειος τού ιστορικού γεγονότος τής γεννήσεως τού Θεαν­θρώπου Ιησού Χριστού, άλλά επανάληψη τού γεγονότος αύτού στίς καρδιές τών πιστών, προσκαλώντας μας σέ συνάντηση καί γνωριμία μέ τόν σαρκωθέντα καί νηπιάσαντα Κύριο Ιησού Χρι­στό, ό όποιος «σήμερον γεννάται έκ Παρθένου». Δέν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι οί ιεροί Πατέρες καί οί ύμνογράφοι χρησιμοποιούν τή λέξη «σήμερον» στίς εύχές καί τούς ύμνους τών Χριστουγέν­νων, όχι άπλώς ώς ποιητική έκφραση, άλλά μέ σκοπό τήν έκφρα­ση τής πραγματικότητος.

«Δόξα έν ύψίστοις Θεώ, καί έπί γης ειρήνη, έν άνθρώποις εύδο- κία», ψάλλουν οί Αγγελοι καί φώς θεϊκό πλημμυρίζει τόν ούρανό καί τή γή, καθώς εορτάζεται ύπέρλαμπρη πανήγυρις λόγω τής θε- ανθςκύπινης παρουσίας τού Χριστού μεταξύ τών ανθρώπων, μέ σκοπό τή σωτηρία τους.

Μέγα άναδεικνύεται τό μυστήριο τής άγάπης τού Θεού πρός τόν άνθρωπο, διότι μέσω τής γεννήσεως τού άπεσταλμένου Λυ- τρωτού πραγματοποιήθηκε ή άναδημιουργία τού κόσμου καί ή πρόνοια τού Θεού καθοδήγησε τά πάντα πρός τό πνευματικό συμ­φέρον τού άνθρώπου.

Οταν ό άνθρωπος μπορέσει νά αισθανθεί τόν Θεό νά κατέρ­χεται μέσω τής ένανθρωπήσεώς Του στή φάτνη τής ψυχής του, πηγαία δοξολογεί τόν Ούράνιο Πατέρα καί αφοσιώνεται ολοκλη­ρωτικά στή ν άγάπη καί τή θεία λατρεία πρός τόν Λυτρωτή.

Βέβαια, μόνο μέσω τών οφθαλμών τής άγνής ψυχής, τής άγά­πης καί της πίστεως μπορούμε νά γνωρίσουμε τόν Κύριο, ό Όποι­ος ήλθε στόν κόσμο μέ σκοπό νά οδηγήσει τούς πάντες στη Βασι­λεία Του, καί, ώς έκ τούτου, μέ άνάλογα αισθήματα, καλούμαστε νά προσέλθουμε στή φάτνη τού Θείου Βρέφους καί νά Τό προσκυ­νήσουμε μέ ταπείνωση, προσφέροντας τόν λίβανο τής λατρείας, τή σμύρνα τής πίστεως καί τόν χρυσό τής άγάπης μας.

“Οσο ό άνθρωπος, καί μάλιστα ό χριστιανός, προτιμά άντί τής άγάπης, τής πίστεως καί τής άφοσιώσεως στόν Θεό, νά λατρεύει άλλα, δήθεν πολύτιμα καί άξιόλογα πράγματα, καί μοιράζει τη λατρεία του μεταξύ τού Θεού καί τής αμαρτίας, πάντοτε θά δυ­στυχεί, ενώ ταυτόχρονα ή καρδιά του θά μένει άνικανοποίητη, αφού θά έχει θέσει σέ δεύτερη μοίρα τό πρώτιστο ζήτημα τής σχέ­σης μέ τόν Θεό καί μέ τόν πλησίον.

Ας επικρατήσουν, λοιπόν, αύτές οί σκέψεις καί τά έργα άγά­πης μεταξύ όλων τών άνθρώπων. Ας κυριαρχήσει στίς ψυχές καί τίς καρδιές όλων μας ή πίστη καί ή άγάπη πρός τόν Θεό καί ή πρός τόν πλησίον έμπρακτη αδελφική χριστιανική συμπεριφορά.

Αδελφοί μου,

Καθώς συνεορτάζουμε όλοι οί Ορθόδοξοι αδελφοί τά πανευ- φρόσυνα Χριστούγεννα, τή «Μητρόπολη τών έορτών» καί τή φα­νέρωση της θείας αγάπης στόν κόσμο, ας αποδεχθούμε τόν λόγο τού Αποστόλου Παύλου, ό όποιος μας προτρέπει: “Ενδυθείτε σάν εκλεκτοί τού Θεού, αγιασμένοι mi αγαπημένοι από τόν Θεό, καρ­διά εύσπλαγχνική καί πονετική, άγαθότητα καί καλωσύνη, ταπει­νοφροσύνη, πραότητα. Νά αντιμετωπίζετε μέ άγάπη ό ένας τίς αδυναμίες τού άλλου. Όπως ό Χριστός έχαρίσθη σέ εσάς καί σάς συγχώρησε, έτσι καί εσείς νά συγχωρείτε ό ένας τόν άλλον. Πε­ρισσότερο δέ άπό όλα αύτά νά ένδυθεΐτε καί νά κάμετε κτήμα της ψυχής σας την άγάπη, ή όποία συνδέει σέ ένα τέλειο σύνολο όλες τίς άρετές. Ή ειρήνη τού Θεού άς βασιλεύει μέσα σας καί άς άπο- τελεΐ τό συνεχές βραβείο τής καρδιάς σας. Σέ αύτήν άλλωστε τήν ειρήνη έχετε κληθεί άπό τόν Θεό, ώστε νά γίνετε ένα πνευματικό σώμα. Καί κάθε τί, τό όποιο πράττετε μέ τά λόγια σας ή μέ τά έρ­γα σας, τά πάντα νά τά κάμετε έν ονόματι τού Κυρίου καί πρός δόξαν Αύτού, εύχαριστούντες δι’ Αύτού τόν Θεό καί Πατέρα, ό όποιος τόσο πολύ μάς έχει ευεργετήσει καί μάς ευεργετεί/71.

Ή χάρις τού γεννηθέντος Κυρίου εΐη μετά πάντων υμών!

Χρόνια πολλά καί εύλογη μ ένα!

Διάπυρος πρός Κύριον εύχέτης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου καί Πάργας Σεραπίων

In this article

error: Content is protected !!