Α. Καγκιούζης, Γ. Χειμώνας, Α. Φίλη, Α. Κοντός και Δ. Χρήστου, οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου

Οι αρμοδιότητες

Τους αντιδημάρχους με θητεία μέχρι 3 Ιανουαρίου 2025, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Σουλίου Θανάσης Ντάνης.

Πρόκειται για τους:

 • Ανδρέας Καγκιούζης αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
 • Γεώργιος Χειμώνας αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Αντιγόνη Φίλη  αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας
 • Αλέξης Κοντός αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Δημήτριος Χρήστου αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας

H απόφαση

Ο Δημάρχος Σουλίου, ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως έμμισθους Αντιδημάρχους του Δήμου Σουλίου, με θητεία από 04/01/2024 μέχρι 03/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου:

Τον κ. Καγκιούζη Ανδρέα του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

 • του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,
 • του Τμήματος Συντήρησης Υποδομών και Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει το Δήμαρχο σε όλα τα καθήκοντα του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και θα υπογράφει όλα τα σχετικά έγγραφα. Επίσης, ο ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο κατά την απουσία του Δημάρχου, θα υπογράφει και τα έγγραφα-βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές.

Τον κ. Χειμώνα Γεώργιο του Αποστόλου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Την κα. Φίλη Πασχάλη Αντιγόνη – Βασιλική του Δημητρίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (εκτός των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητισμού), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων

Τον κ. Χρήστου Δημήτριο του Νικολάου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

 • Του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (εκτός των αρμοδιοτήτων σε θέματα Τουρισμού – Αρ.13.α 7-10) και
 • του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων, κατά τόπο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αχέροντα με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,
β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,
γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,
δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας εκτός των εγγράφων-βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας (π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές),
ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Β. Ορίζει τον κατωτέρω δημοτικό σύμβουλο ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Σουλίου, με θητεία από 04/01/2024 μέχρι 03/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περ

Τον κ. Κοντό Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την οργάνωση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των παρακάτω υπηρεσιακών μονάδων:

 • του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού),
 • του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού (Αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού), Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου και στις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Παράλληλα ο Δήμαρχος Σουλίου, όρισε  τους κατωτέρω ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Σύμβουλους από 04/01/2024 μέχρι 03/01/2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, χωρίς αμοιβή και αναθέτει σε αυτούς τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Στον κ. Μπάλλα Φώτιο του Χρήστου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, σε ζητήματα που σχετίζονται με τις πολιτιστικές δράσεις της Δημοτικής Ενότητας Σουλίου.
 • Στον κ. Αναστασίου Αναστάσιο του Ευαγγέλου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, σε ζητήματα που σχετίζονται με δράσεις του γεωκτηνοτροφικού τομέα.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτούνται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι τελούν τους πολιτικούς γάμους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου.

Οι ανωτέρω αντιδήμαρχοι θα αναπληρώνονται μεταξύ τους, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, με τη σειρά ορισμού τους.

In this article

error: Content is protected !!