Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ηγουμενίτσας ο Αλέκος Πάσχος. Το νέο σχήμα.

Η απόφαση του Δημάρχου Παναγιώτη Νταή

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α.Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 05-01-2024 μέχρι και 04-01-2025, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφασή του.

1. Τον κ. Δημάκο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη των θεμάτων Παιδείας, Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
ii. Την εποπτεία της λειτουργίας και των δραστηριοτήτων του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
iii. Την υποστήριξη για την ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων.
iv. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
v. Την εποπτεία της καλής λειτουργίας των υποδομών και εγκαταστάσεων των σχολικών κτηρίων, σε συνεργασία με τα αρμόδια συλλογικά όργανα και την εκπαιδευτική κοινότητα.

2. Τον κ. Ζαφείρη Αναστάσιο, Αντιδήμαρχο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.
ii. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των χώρων πρασίνου.
iii. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
iv. Την ευθύνη των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
v. Την προαγωγή της κυκλικής οικονομίας και της ανακύκλωσης.
vi. Την καθαριότητα σχολικών κτηρίων.
vii. Την παρακολούθηση των διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
viii. Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για την επιβολή προστίμων.
ix. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένατης Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Κυκλικής Οικονομίας.

3. Την κ. Κατσάρη Σοφία, Αντιδήμαρχο (άμισθη) για ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ και της μεταφέρουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη θεμάτων Ισότητας και Οικογενειακού Προγραμματισμού.
ii. Την ευθύνη των θεμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας.
iii. Την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΚΕΠ Υγείας.
iv. Την διασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής του Δήμου στο «Δίκτυο Υγιών Πόλεων» και σε ανάλογες διαδημοτικές πρωτοβουλίες.
4. Τον κ. Κάτσιο Χρήστο, Αντιδήμαρχο ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και την ευθύνη της αποτελεσματικής λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Σχεδίου Πόλης.
ii. Την ευθύνη για την εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου για το σχεδιασμό, εφαρμογή και παρακολούθηση έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και κινητικότητας.

5. Τον κ. Μητσέλο Αλέξανδρο, Αντιδήμαρχο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη και την εποπτεία των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας.
ii. Την ευθύνη των δομών Κοινωνικής Φροντίδας και την ανάπτυξη νέων.
iii. Την ευθύνη των θεμάτων εθελοντισμού.
iv. Την ευθύνη των θεμάτων Προστασίας Τρίτης Ηλικίας.
v. Την ευθύνη και την εποπτεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας, Προαγωγής Υγείας, Παιδείας και Νέας Γενιάς του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ (εκτός του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς).
6. Τον κ. Ντάσιο Βασίλειο, Αντιδήμαρχο ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη, το συντονισμό και την επίβλεψη των σχεδίων και δράσεων της πολιτικής προστασίας.
ii. Το σχεδιασμό και την εποπτεία της εκτέλεσης έργων με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
iii. Την ευθύνη και την εποπτεία της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού.
iv. Τον συντονισμό και την επίβλεψη των θεμάτων Κίνησης και Οχημάτων.
v. Την ευθύνη και την εποπτεία των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. και συγκεκριμένα του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

7. Τον κ. Παππά Ηλία, Αντιδήμαρχο ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την ευθύνη της εποπτείας των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων Εμπορικών Δραστηριοτήτων και των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και την υπογραφή των αποφάσεων:
* Αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
* Οριστικής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
* Οριστικής αφαίρεσης αδειών λειτουργίας καταστημάτων.
* Αποσφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
* Ακύρωσης αποφάσεων προσωρινής αφαίρεσης αδειών καταστημάτων
* Επιβολής προστίμου για καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (του οποίου έχει την εποπτεία), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.
ii. Την ευθύνη θεμάτων Προώθησης Απασχόλησης και Προσέλκυσης Επενδύσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
iii. Τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών.
iv. Τη Διαφήμιση, και τους χώρους τοποθέτησης πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
v. Την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001).
vi. Την ευθύνη και την εποπτεία του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
vii. Την ευθύνη των θεμάτων Τουριστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
viii. Την ευθύνη των θεμάτων αγροτικής ανάπτυξης και την εποπτεία των αντίστοιχων δράσεων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
ix. Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ψηφιακών πολιτικών μέσω της εποπτείας της αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Ψηφιακής Πολιτικής.

8. Τον κ. Πάσχο Αλέξανδρο (Αλέκο), Αντιδήμαρχο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία και την ευθύνη των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου όπως αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ. και στις ισχύουσες διατάξεις, εξαιρουμένου του Τμήματος Επιχειρηματικότητας & Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Ειδικότερα την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περιπτ. ε΄ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τεύχος Α’).
ii. Την καταγραφή, διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας
iii. Την ευθύνη των θεμάτων προγραμματισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου και ειδικότερα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ.
iv. Την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων διαχείρισης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και των Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ., καθώς και την υπογραφή κάθε είδους βεβαιώσεων προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησης του στον Δήμο, τις υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού και τις παραπομπές υπαλλήλων στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.
v. Την παρακολούθηση της αποτελεσματικής και εμπρόθεσμης υλοποίησης των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω της εποπτείας της λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Εφαρμογής Κανονιστικών Αποφάσεων Δ.Σ.
vi. Την υποβοήθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Δημοτικών Κοινοτήτων, μέσω της εποπτείας της αποτελεσματικής λειτουργίας του Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Τοπικών Πολιτικών Οργάνων (Προέδρων και Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων).

9. Την κ. Τσώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχο (άμισθη) για την ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ τ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας του τ. Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Πολιτική, Πολιτισμός» έως την ενσωμάτωση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του στον Δήμο.
ii. Τη διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
iii. Την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου για την αποτελεσματική μεταφορά των μονάδων, δομών και δράσεων του Π.Α.Κ.Π.ΠΟ. σε υπηρεσίες του Δήμου.

Β. Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, Εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Ηγουμενίτσας, με θητεία από 05-01-2024 μέχρι και 04-01-2025, διατηρώντας ο Δήμαρχος το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας απόφασής του με αιτιολογημένη νέα απόφαση:

1. Την κα. Κοσιώρη Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένη Σύμβουλο για την Πολιτιστική Κληρονομιά και την Ιστορία της περιοχής και της μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Τη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και άλλων κρατικών και αυτοδιοικητικών φορέων για την προστασία, ανάδειξη και προβολή των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων της περιοχής.
ii. Τη συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς για τη λειτουργία λαογραφικών μουσείων.
iii. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την καταγραφή και ανάδειξη στοιχείων της τοπικής ιστορίας και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
iv. Τη συνεργασία με όμορους Ο.Τ.Α. για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις προστασίας, ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

2. Τον κ. Μπόλωση Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο αρμόδιο για την επαφή με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Μαργαριτίου και Πέρδικας και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την επικοινωνία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
ii. Τη συμμετοχή μαζί με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τη ΔΕΥΑΗ και τις Δημοτικές Κοινότητες, στη διαδικασία εκπόνησης του μακροπρόθεσμου πενταετούς και του μεσοπρόθεσμου ετήσιου τεχνικού προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε Κοινότητα.
iii. Την υποδοχή αιτημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων Προέδρων και Συμβουλίων Κοινοτήτων, για θέματα καθημερινότητας πολιτών, προώθησή τους προς επίλυση, παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
iv. Την πραγματοποίηση επισκέψεων και αυτοψιών για τον έλεγχο εκτάκτων περιστατικών σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.
v. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων, δράσεων και εργασιών στις Κοινότητες.
vi. Τη μέριμνα για την διατήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού έργων που βρίσκεται στις κοινότητες σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας.
vii. Την υποστήριξη των Προέδρων για την αποτελεσματική χρήση της πάγιας προκαταβολής.
viii. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν στις Κοινότητες.

3. Τον κ. Τακλάκογλου Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ως Εντεταλμένο Σύμβουλο για την επαφή με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Ηγουμενίτσας (εκτός Δημοτικής Κοινότητας Ηγουμενίτσας) Συβότων και Παραποτάμου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:
i. Την επικοινωνία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Τοπικών Κοινοτήτων.
ii. Τη συμμετοχή μαζί με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τη ΔΕΥΑΗ και τις Δημοτικές Κοινότητες, στη διαδικασία εκπόνησης του μακροπρόθεσμου πενταετούς και του μεσοπρόθεσμου ετήσιου τεχνικού προγράμματος έργων, δράσεων και παρεμβάσεων σε κάθε Κοινότητα.
iii. Την υποδοχή αιτημάτων, προτάσεων και παρατηρήσεων Προέδρων και Συμβουλίων Κοινοτήτων, για θέματα καθημερινότητας πολιτών, προώθησή τους προς επίλυση, παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών και ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
iv. Την πραγματοποίηση επισκέψεων και αυτοψιών για τον έλεγχο εκτάκτων περιστατικών σε συνεργασία με τους Προέδρους και τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.
v. Την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης έργων, δράσεων και εργασιών στις Κοινότητες.
vi. Τη μέριμνα για την διατήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού έργων που βρίσκεται στις κοινότητες σε κατάσταση ετοιμότητας και καλής λειτουργίας.
vii. Την υποστήριξη των Προέδρων για την αποτελεσματική χρήση της πάγιας προκαταβολής.
viii. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου που εδρεύουν στις Κοινότητες.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι:

i. Τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων, αρμοδιότητα που διατηρεί και ο Δήμαρχος.
ii. Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
iii. Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
iv. Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
v. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της θητείας τους.

Δ. Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι :
i. Τελούν τους πολιτικούς γάμους και υπογράφουν τις δηλώσεις τελέσεως των πολιτικών γάμων, αρμοδιότητα που διατηρεί και ο Δήμαρχος.
ii. Υπογράφουν έγγραφα ή πράξεις με εντολή Δημάρχου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
iii. Εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
iv. Ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ε. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται η Αντιδήμαρχος κα. Τσώτου Βασιλική και σε περίπτωση που και αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Πάσχο Αλέξανδρο (Αλέκο).
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δήμαρχος ή ο αναπληρωτής του Δημάρχου.

In this article

error: Content is protected !!