Εκλογές στο Επιμελητηρίο Θεσπρωτίας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας καλεί τους εκλογείς που θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους να συμμετάσχουν στις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας που...

3. Το Εκλογικό Δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως και με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερους από μία ψήφους. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος με αντιπρόσωπο απαγορεύεται εκτός από την περίπτωση των Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε., Συν.Π.Ε. και υποκαταστημάτων ημεδαπών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που το εκλογικό τους δικαίωμα θα ασκήσουν οι εκπρόσωποί τους που θα υποδειχθούν προς τούτο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 2011. Ήτοι, βάσει της παρ.1 του άρθ. 3γ του Ν.3419/2005 ως έχει:

 

Άρθρο 3γ

Εκλογές

1. Οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο κατά συνδυασμό ψηφοδέλτιο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Δικαίωμα ψήφου έχουν οι κατωτέρω, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, το οποίο ασκείται ως ακολούθως:

α. Κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο μία ψήφο.

β. Κάθε προσωπική εταιρεία μέχρι δύο ψήφους των ομόρρυθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.

γ. Κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρεία.

δ. Κάθε ανώνυμη εταιρεία τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

ε. Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.

στ. Κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.

ζ. Κάθε συνεταιρισμός δύο ψήφους του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.

4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος θα επιτραπεί από την Εκλογική Επιτροπή αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία για την ταυτότητά τους. (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους)

5. Οι εκλογείς κατά την ψηφοφορία θα υπογράψουν έντυπη δήλωση ότι ασκούν μία φορά το εκλογικό τους δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3γ του Ν.2081/92 που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 καθώς επίσης και ότι δεν έχουν προβεί σε Διακοπή Εργασιών στην Δ.Ο.Υ.. Ήτοι, βάσει της παρ.3 του άρθ. 3γ του Ν.3419/2005 ως έχει:

3. Το δικαίωμα ψήφου ασκείται προσωπικά. Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, αισχροκέρδεια, νοθεία, απιστία, ψευδορκία, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, τοκογλυφία, παράβαση των άρθρων 336 και 353 του Ποινικού Κώδικα ή για παραβάσεις του νόμου περί εμπορίας ναρκωτικών και εφόσον οι σχετικές ποινές είναι καταχωρισμένες στο απόσπασμα του ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το άρθρο 577 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή φυλάκισης για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει τις ανώνυμες εταιρείες, της τελωνειακής νομοθεσίας ή για παράνομη άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή για παραβάσεις των διατάξεων του ν. 936/1979 (ΦΕΚ 144 Α΄) και δεν έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την αποκατάστασή τους, όσοι έχουν κηρυχθεί, τελεσιδίκως, σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχουν αποκατασταθεί ή οι επιχειρήσεις τους τελούν υπό αναγκαστική εκκαθάριση.

6. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με μυστική ψηφοφορία και με έντυπα ψηφοδέλτια που θα τυπωθούν με την φροντίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Κάθε εκλογέας θα δηλώσει την προτίμησή του με μέχρι τρεις σταυρούς (τρισταυρία) που θα θέσει πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με στυλό διαρκείας, χρώματος μπλε ή μαύρου. Για τον επικεφαλής του συνδυασμού δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. Επίσης, εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών (3) σταυρών, προσμετράτε μόνο υπέρ του συνδυασμού και δεν προσμετρώνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων.

7. Εκλόγιμοι είναι οι έχοντες τα προσόντα του εκλογέα και διατελέσαντες μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια, είτε ατομικά, είτε σαν μέλη προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης ή Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών ή Συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι Υποκαταστημάτων Ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων (συμπλήρωση 3 ετών έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας ήτοι έως και τις 03.11.2011). Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι.

8. Όσοι διεκδικούν το αξίωμα του Συμβούλου κατέρχονται στις εκλογές κατά συνδυασμό ή μεμονωμένα βάση του άρθρου 6 Π.Δ. 52/2006.Ως συνδυασμός θεωρείται το ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει υποψηφίους που υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εδρών, τουλάχιστον σε ένα από τα τμήματα του Επιμελητηρίου ενώ γίνονται δεκτές Μεμονωμένες υποψηφιότητες.

9. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί όσους επιθυμούν να διεκδικήσουν το αξίωμα του Συμβούλου να καταθέσουν, από τον επικεφαλής του συνδυασμού, αίτηση υποψηφιότητας στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο τριάντα ημέρες πριν τις εκλογές και συγκεκριμένα μέχρι και τις 03 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του πρωτοκόλλου της Εκλογικής Επιτροπής, από 08:00 έως και 13:30.

Στην αίτηση κάθε υποψήφιου πρέπει να επισυνάπτονται:

Α. Γραμμάτιο Εισπράξεως (Απόδειξη) του ταμείου του Επιμελητηρίου ποσού

Πενήντα 50,00 ΕΥΡΩ.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/86 «περί του ότι πληροί τις προϋποθέσεις

και δεν υφίσταται κώλυμα από τα προβλεπόμενα στην παρ.6 του άρθρου 3

του Ν.2081/92 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3419/2005

άρθρο 22, 3γ παρ.4 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην

παρ.3 του ιδίου άρθρου».

Έντυπα αιτήσεων για την υποβολή υποψηφιότητας χορηγούνται από την Γραμματέα της Εκλογικής Επιτροπής.

Για πληροφορίες καλέστε στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στα τηλ. 26650 29480 έως 29488.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!