Ο προϋπολογισμός του 2024 του Δήμου Σουλίου

Η απόφαση

Με ευρεία πλειοψηφία (εκτός από τον εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης) εγκρίθηκε ο προϋπολογισμό του 2024 του Δήμου Σουλίου στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής:

Σύμφωνα με την απόφαση:

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνει και ψηφίζει την πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής ως εγκεκριμένο προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων του Δήμου Σουλίου, οικονομικού έτους 2024, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Σο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2024, καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθ. ΚΤΑ οικ. 63726/2023 (ΥΕΚ 4795/τ.Β΄/2023) << Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 20242-μερική τροποποίηση της αριθ.7028/2004(Β΄253) απόφασης >>.

Σο σχέδιο του Προϋπολογισμού συντάχθηκε με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο του οικ. Έτους 2023. ΢το σχέδιο περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου ΢ουλίου με την επωνυμία «ΑΡΩΓΗ» τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των εξόδων αυτού.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού που αφορά τα ΕΞΟΔΑ περιλαμβάνονται :

Όλα τα έσοδα που προβλέπεται να εισπράξει ο Δήμος Σουλίου το οικ.έτος 2024, ΣΑΚΣΙΚΑ και ΕΚΣΑΚΣΑ, όπως χαρακτηρίζονται , ανάλογα με την πηγή
προέλευσής τους.

Στα έσοδα αυτά προέρχονται από εκμετάλλευση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου , από τέλη ,δικαιώματα και φόρους , από επιχορηγήσεις από
θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών (όπως Κ.Α.Π , ΢ΑΣΑ).

Σρα ποσά που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού , υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του έτους 2022 και του 2023, καθώς και τις αριθ.240/2015, 241/2015, 243/2015, 251/2015, 87/2017, 88/2017 , 171/2019 , 138/2023 και 139/2023 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες επιβλήθηκαν τέλη και δικαιώματα του Δήμου.

Αναγράφονται επίσης τα έσοδα από ειδικά προγράμματα και αφορούν συγκεκριμένα έργα, τα οποία έχουν ενταχθεί σε αυτά και ήδη εκτελούνται ή υπάρχει απόφαση ένταξης αυτών.

Στα έσοδα επίσης περιλαμβάνονται τα ανείσπρακτα έσοδα προηγούμενων ετών και το χρηματικό υπόλοιπο της 31ης-12-2023. Κατά τον υπολογισμό των εσόδων από ΚΑΠ , ΢ΑΣΑ , Λειτουργικές δαπάνες σχολείων εφαρμόστηκαν οι οδηγίες της ΚΤΑ οικ. 63726/2023 (ΥΕΚ 4795/τ.Β΄/2023) .

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου του προϋπολογισμού που αφορά ΔΑΠΑΝΕΣ περιλαμβάνονται :

Οι πάσης φύσεως υποχρεωτικές δαπάνες του Δήμου , οι δαπάνες για μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού (μόνιμου, αορίστου χρόνου , ορισμένου χρόνου, κ.λ.π. ) , οι δαπάνες για εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, όπως προκύπτουν από τις σχετικές μισθοδοτικές καταστάσεις , δαπάνες αιρετών .

Οι υποχρεωτικές εισφορές του Δήμου. Οι δαπάνες για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου ( για προμήθειες αναλωσίμων, ΟΣΕ, ΔΕΗ , καύσιμα κ.λ.π ) , για συντηρήσεις –επισκευές εξοπλισμού .

Περιλαμβάνονται τα έργα του Σεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2024 που ψηφίστηκε με την αριθ.137/2023 (ΑΔΑ : ΡΟ0ΧΨ1Α-ΛΚ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και οι δαπάνες για προμήθειες παγίων και εξοπλισμού με το ποσό που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για το έτος 2024.

Όλα τα έργα τα οποία είχαν ανατεθεί το έτος 2023 και προηγούμενα και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί , με τις απαιτούμενες πιστώσεις.

Όλα τα έργα , που είχαν ενταχθεί σε επενδυτικά προγράμματα και είχαν δημοπρατηθεί και ανατεθεί τα προηγούμενα έτη και ήδη εκτελούνται, με τις
αντίστοιχες πιστώσεις καθώς και έργα για τα οποία υπάρχει απόφασης ένταξης με τις αντίστοιχες πιστώσεις.

Οι πάσης φύσεως οφειλές (λειτουργικές και επενδυτικές ) προηγούμενων οικ.ετών.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού του προϋπολογισμού που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένο

In this article

error: Content is protected !!