Συνεδριάζει σήμερα η Δημοτική Επιτροπή

Δείτε τα θέματα.

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή, η Δημοτική Eπιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 6 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου «ΑΡΩΓΗ» καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών (άρθρο 27 Ν. 5056/23)
  2. Xορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης Υπηρεσίας : «Εξοπλισμοί – Διαμόρφωση εκθέσεων πολυχώρου κτιρίου Βούλγαρη» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»
  3. Χορήγηση 2ης παράτασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ& ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ»
  4. Eγκριση 3ης Παράτασης Εργασιών της Πράξης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΝΕΡΟΜΥΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΟΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΜΥΛΟΣ ΣΑΜΟΝΙΔΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ”» του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2. Υποδράση 19.2.4.5 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με δικαιούχο τον Δήμο Σουλίου
  5. Έγκριση Πρακτικού Ι (Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών) της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»
  6. Έγκριση για μετακίνηση οχημάτων του Δήμου Σουλίου εκτός ορίων Νομού και για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων από υπαλλήλους του Δήμου Σουλίου

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!