Ενημερώση απο το Επιμελητήριο για την εκλογική διαδικασία

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ενημερώνει: Βάσει της αρ. Κ1- 1876/18.10.2011 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφορικά με τον αριθμό αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας...

Η εκλογική επιτροπή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας ενημερώνει:

Βάσει της αρ. Κ1- 1876/18.10.2011 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης αναφορικά με τον αριθμό αντιπροσώπων των Τμημάτων στο Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3419/2005 άρθρο 22-3β παρ. 2β, αποφασίζει Ομόφωνα, Την τροποποίηση της παρ. 1 της Πρόσκλησης Διενέργειας Εκλογών που δημοσιεύτηκε στις 13/10/2011 ως κάτωθι: Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα, είναι:

ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ – ΕΔΡΕΣ 6
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΔΡΕΣ 6
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΔΡΕΣ 6
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΔΡΕΣ 3

Η Εκλογική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
Α) Τις διατάξεις του Ν. 3419/2005 αρ. 22-3γ παρ. 1 & 2, ταμειακώς εντάξει, έχοντας δικαίωμα ψήφου, είναι τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν εκπληρώσει ή διακανονίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας έως τις 24/10/2011.
Β) Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής αρ. 31/20.10.2011 του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας,
Αποφασίζει Ομόφωνα ότι,Ταμειακά εντάξει με δικαίωμα ψήφου στις προσεχείς εκλογές είναι τα μέλη που θα έχουν εκπληρώσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προς το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας έως και τις 24/10/2011.
Όσες επιχειρήσεις έχουν συνάψει διακανονισμούς και δεν έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έως 24/10/2011 θα θεωρηθεί ότι έχουν απωλέσει τα ευεργετήματα του διακανονισμού δηλαδή δεν θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Εκ της Εκλογικής Επιτροπής

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!