Αρνητικό το Δημοτικό Συμβούλιο στο αιολικό πάρκο στις ΔΕ Παραμυθιάς, Σουλioυ και Σελλών.

Το σκεπτικό της απόφασης

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου, διατύπωσε αρνητική γνώμη επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου (υποκατηγορία Α1, ομάδα 10η, α/α 1):«Αιολικό Πάρκο, ισχύος 57,60 MW, και των συνοδών του έργων, στη θέση «Ζυγαριά», Δ.Ε. Σελλών, Δήμου Δωδώνης& Δ.Ε. Παραμυθιάς και Δ.Ε. Σουλίου, Δήμου Σουλίου,  και ζητά την απόρριψη της ως άνω μελέτης , για τους βασικότερους λόγους που αναφέρονται επιγραμματικά στη συνέχεια :

1.Στη ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου διαπιστώνεται η απουσία εκπόνησης της απαιτούμενης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) αλλά και τα εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού της όμορης με το έργο ΖΕΠ.
Η χωροθέτηση του έργου βρίσκεται εκτός του δικτύου Natura (ΥΤ΢Η) 2000 και εκτός λοιπών προστατευμένων περιοχών (περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, υγροτόπων Ραμσάρ, πυρήνων εθνικών δρυμών, μνημείων της φύσης, αισθητικών δασών). Βρίσκεται όμως εντός του Καταφυγίου Άγριας Ζωής με την επωνυμία ««Παραμυθιά-Πετούσι-Αγ. Κυριακή» με κωδικό Κ239 (ΥΕΚ 707/27-5-76). Η απόσταση της θέσης εγκατάστασης της Α/Γ 8 από το Δίκτυο Natura, “ΟΡΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΧΕΡΟΝΤΑ”, είναι περίπου 1.667 μέτρα. Η μέγιστη απόσταση από τα όρια της ΖΕΠ είναι τα 3.915 μέτρα και είναι από την Α/Γ3.Με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων και τα μέτρα και τις διαδικασίες για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, προβλέπεται: «Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ΄ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, ακολουθείται, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η διαδικασία της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), περιλαμβάνει δε υποχρεωτικά, εκτός των άλλων και εξειδικευμένα ορνιθολογικά στοιχεία και πληροφορίες για τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ.
Αξιολογεί και αξιοποιεί ελλιπώς την καταγραφή της ορνιθοπανίδας της περιοχής, καθώς και τις επιπτώσεις στα πτηνά όπως θνησιμότητα λόγω σύγκρουσης πτηνών με την ανεμογεννήτρια, επέμβαση σε περιοχές αναζήτησης τροφής (θήρευσης), πορείες μετανάστευσης πτηνών, μείωση του υπάρχοντος βιοτόπου των πτηνών

2.Αγνοεί τα συμπεράσματα της μελέτης για κατασκευή ΑΠΗΕ πάνω από 1.200 m υψόμετρο – που αποτελεί την κατευθυντήρια γραμμή στην Ήπειρο – και τα απορρίπτει χωρίς εξαιρέσεις.

3.Δεν αναφέρεται στην επίδραση των συνοδευτικών έργων στην απρόσκοπτη διέλευση των κοπαδιών από και προς τους βοσκότοπους ειδικά σε μια περιοχή που το ζωικό κεφάλαιο είναι έντονο και η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια ενασχόληση για την πλειοψηφία των κατοίκων.

4. Η κατασκευή των συνοδών έργων που θα έχει σαν επακόλουθο την αποψίλωση εκτάσεων, εμφανή χωματουργικά, επιφάνεια οδοστρωσίας θα αλλοιώσουν με μη αναστρέψιμο τρόπο τον Αλπικό χαρακτήρα της περιοχής και τυχόν επιπτώσεις στα υφιστάμενα μονοπάτια . Είναι σαφές ότι η μελέτη υποεκτιμά την επίδραση της κατασκευής της οδοποιίας (νέα και βελτίωση υφιστάμενης) του αιολικού πάρκου στο τοπίο και δεν αποσαφηνίζει τον τρόπο διαχείρισης του πλεονάσματος προϊόντων εκσκαφής που πρόκειται να παραχθούν από τα ως άνω έργα οδοποιίας.

5. Πέρα από τα γενικά γεωλογικά – υδρολογικά- τεκτονικά στοιχεία της περιοχής δεν απαντά στις επιπτώσεις που ενδεχομένως θα επιφέρει η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην περιοχή στα επιφανειακά και υπόγεια νερά λόγω της μεγάλης έκτασης παρεμβάσεων στο ανάγλυφο της περιοχής που πιθανόν να μεταβάλλουν την επιφανειακή και υπόγεια απορροή.

6. Δεν απαντά στο θέμα της οπτικής όχλησης που θα επιφέρει η κατασκευή του Αιολικού Πάρκου σε συνδυασμό με την αλλοίωση και υποβάθμιση της περιοχής που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος.

Επισημαίνεται ότι η ορεινοί όγκοι της περιοχής, η γειτνίαση με το Ιστορικό Σούλι αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου, που τα καθιστούν σε συνδυασμό με την υλοποίηση των κατάλληλων έργων και υποδομών με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και την ιστορικότητα αυτών, πόλο έλξης επισκεπτών με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία

In this article