Η νέα Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Σουλίου

Ονόματα

Η νέα Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Σουλίου συγκροτήθηκε μετά απο ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η επιτροπή ισότητας εναι 8μελής και απαρτίζεται από τους:

 • Την Αντιδήμαρχο, κ. Υίλη Πασχάλη Αντιγόνη Βασιλική , ως Πρόεδρο
 • Τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Παππά Παναγιώτη, σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου
 • Την κ. Τζοβάρα Ελένη , υπάλληλο Κοινωνικής Τπηρεσίας του Δήμου
 • Την κ Χρήστου Μαίρη , εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του δήμου
 • Τον κ. Κώτση Νικόλαο, εκπρόσωπο τοπικού εμπορικού συλλόγου Παραμυθιάς
 • Την κ. Μπάρμπα Ευανθία Νικολέτα , μέλος ιατρικού συλλόγου
 • Την κ. Σουλούπη Βασιλική , δημότης -μέλος του δικηγορικού συλλόγου Θεσπρωτίας
 • Τον κ. Κωσταρά Αριστείδη , δημότη – μέλος Πολιτιστικού Συλλόγου Αγοράς.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο.
 • διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
 • συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Υύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο.
 • συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΥ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

In this article