295.000€ για τα σχολεία της Θεσπρωτίας. Η κατανομή ανα Δήμο.

Η κατανομή ανα Δήμο

Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (54.664.484,00€) σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2023-2024, σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων αρμοδιότητας των οικείων Δήμων, για το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους έως και τον Ιούνιο του 2024.

  • Δ. Ηγουμενίτσας: 217.349€
  • Δ. Σουλίου: 51.694€
  • Δ. Φιλιατών: 27.022

In this article

Join the Conversation