Επανέρχεται από αύριο το κατηχητικό σχολείο της Παραμυθιάς μετά από δεκαετίες

Στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός στον Ιερό Ναό του Αγ. Αναστασίου. Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης.

Την λειτουργία κατηχητικού σχολείου στον Ιερό Ναό του Αγ. Αναστασίου, ανακοίνωσε η Μητρόπολη Παραμυθιάς.

Η έναρξη εχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο στις 17:00, οπου θα πραγματοποιηθεί ο Αγιασμός του κατηχητικού σχολείου.

Υπεύθυνοι των μαθημάτων είναι ο ιερέας Αντώνιος Καλογηρος και η συνταξιούχος φιλόλογος Δήμητρα Γκοτζαμάνη.

Η σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολης Παραμυθιάς:

«Ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με, τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ιθ΄ 14.2).

Μέ ἰ­δι­αί­τε­ρη χα­ρά, σᾶς προ­σκα­λοῦ­με τό Σάβ­βα­το 24 Φε­βρου­α­ρί­ου 2024 καί ὥ­ρα 5η ἀ­πο­γευ­μα­τι­νή, στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Ἀ­να­στα­σί­ου Πα­ρα­μυ­θι­ᾶς, ὅ­που θά πραγ­μα­το­ποι­η­θεῖ ἡ Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ἁ­γι­α­σμοῦ, μέ τήν εὐ­και­ρί­α τῆς ἔ­ναρ­ξης τοῦ Κα­τη­χη­τι­κοῦ Σχο­λεί­ου γι­ά τά παι­δι­ά μας. Ὑ­πεύ­θυ­νος τῶν μα­θη­μά­των θά εἶ­ναι ὁ Πρε­σβύ­τε­ρος π. Ἀν­τώ­νι­ος Κα­λό­γη­ρος σέ συ­νερ­γα­σί­α μέ τήν Ἐ­ρί­τι­μο κ. Δή­μη­τρα Γκοτ­ζα­μά­νη, συν­τα­ξι­οῦ­χο φι­λό­λο­γο ἀ­πό τά Ἰ­ω­άν­νι­να.

Τά παι­δι­ά μέ­σω τοῦ Κα­τη­χη­τι­κοῦ Σχο­λεί­ου θά ἔ­χουν τήν δυ­να­τό­τη­τα νά γνω­ρί­σουν τόν Χρι­στό, τήν Πα­να­γί­α, τούς Ἁ­γί­ους καί τήν ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη μας. Νά δη­μι­ουρ­γή­σουν ὑ­γι­είς δι­α­προ­σω­πι­κές σχέ­σεις με­τα­ξύ τους μέ ἐ­πί­κεν­τρο τόν Χρι­στό. Νά μά­θουν νά ἀ­γα­ποῦν τό συ­νάν­θρω­πο ὅ­πως ὁ Χρι­στός ἀ­γά­πη­σε τόν ἄν­θρω­πο. Νά μά­θουν τήν ἀ­λη­θι­νή ἱ­στο­ρί­α αὐ­τοῦ του τό­που ὅ­πως ἐ­πί­σης νά δι­δαχ­τοῦν τήν πο­λι­τι­στι­κή καί ἐ­θνι­κή μας κλη­ρο­νο­μι­ά. Νά μά­θουν νά τι­μοῦν τά ἱ­ε­ρά καί τά ὅ­σι­α τῆς πα­τρί­δας μας.

Εὐ­χό­μα­στε λοι­πόν, αὐ­τή ἡ φε­τι­νή­ κα­τη­χη­τι­κή δρά­ση, νά ἔ­χει πλού­σι­α τήν εὐ­λο­γί­α τοῦ Οὐ­ρα­νί­ου Σπο­ρέ­ως, τοῦ Κυ­ρί­ου μας Ἰ­η­σοῦ Χρι­στοῦ, ὥ­στε νά καρ­πο­φο­ρή­σει ἑ­κα­τον­τα­πλα­σί­ο­νας καρ­πούς, στίς ψυ­χές ὅ­λων τῶν πι­στῶν καί ἰ­δι­αι­τέ­ρως τῶν παι­δι­ῶν μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

In this article