Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

Από Ηγουμενίτσα μέχρι Τύρια

«Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας, από Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας (01) μέχρι Ανισόπεδο Κόμβο Σελλών – Τύριας (03), για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια συντήρησης της Εγνατίας Οδού».

Α. Κατά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια συντήρησης της Εγνατίας Οδού, από Ανισόπεδο Κόμβο Ηγουμενίτσας (01) μέχρι Ανισόπεδο Κόμβο Σελλών – Τύριας (03), όπως αυτές αποτυπώνονται στον κατωτέρω πίνακα:

1- Εγκατάσταση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας – Σήραγγα Νεοχωρίου, αριστερός κλάδος 24 + 000 χλμ – 08/03/2024 και με την εγκεκριμένη μελέτη, να εφαρμοσθούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

i. Να διακόπτεται τμηματικά, ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή ή στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας ή στη Λ.Ε.Α. του ενός κάθε φορά ρεύματος πορείας, σύμφωνα με τα συνημμένα στο ανωτέρω (δ) σχετικό, έγγραφα – σχεδιαγράμματα.

ii. Η κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται από την ελεύθερη κάθε φορά λωρίδα κυκλοφορίας του ίδιου ρεύματος πορείας.Σε καμία περίπτωση να μη διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλο το πλάτος της οδού.

iii. Οι εκτελούμενες εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποκαθίσταται πλήρως και να παραδίδεται στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

Β. Το μέγιστο κάθε φορά των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, ανάλογα με την περίπτωση του οδικού δικτύου και τις επικρατούσες συνθήκες και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Υπηρεσία μας μαζί με τις ακριβείς ημερομηνίες εκτέλεσης των εργασιών.

Γ. Οι εργασίες να διαρκέσουν έως την 08/03/2024.

Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται ΜΟΝΟ μετά από προηγούμενη Συνεννόηση και Έγκριση από το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία, συνεπεία ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων (έκτακτες εκδηλώσεις, δυσμενείς καιρικές συνθήκες κ.λπ.).

Δ. Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έργου και των εκτελούντων εν γένει τις εργασίες: i. Να γίνεται κάθε φορά η απαραίτητη και προβλεπόμενη σήμανση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.», της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905 Β ́ / 20-5-2011) Απόφασης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, και σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σήμανσης – μελέτη εξασφάλισης της κυκλοφορίας που μας υποβλήθηκε, για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, ιδιαίτερα στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών.

ii. Μετά το πέρας των εργασιών να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποκαθίσταται πλήρως και να παραδίδεται στην κυκλοφορία απόλυτα καθαρή από φερτές και ξένες ύλες.

iii. Να ενημερώνονται κάθε φορά εγγράφως η Υπηρεσία μας (FAX: 26650 22329), το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας (FAX: 26650 22196) και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηγουμενίτσας (FAX: 26650 23203) για τα ακριβή σημεία εκτέλεσης και τις ακριβείς ημερομηνίες έναρξης των εργασιών, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξη αυτών.

Ε. Εξουσιοδοτούμε το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων κυκλοφοριακής τεχνικής, εφόσον απαιτηθεί.

 

In this article

Join the Conversation