Το πρόγραμμα Κατανυκτικών Εσπερινών και Χαιρετισμών του Παραμυθιάς κ. Σεραπίωνα

Κατά την μεγάλη Σαρακοστή

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πα­ρα­μυ­θί­ας ἐ­νη­με­ρώ­νει τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα ὅ­τι κα­τά τούς Κα­τα­νυ­κτι­κούς Ἑ­σπε­ρι­νούς τῆς ἐ­φε­τι­νῆς Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στῆς ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ων, θά χο­ρο­στα­τή­σει σέ δι­α­φό­ρους Ἱ­ε­ρούς Να­ούς τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, μέ ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως τίς 6 μ.μ. καί σύμ­φω­να μέ τό πα­ρα­κά­τω πρό­γραμ­μα:

  • Κυ­ρια­κή τῆς Τυ­ρι­νῆς 17/3 στόν Κα­θε­δρι­κό Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Δο­νά­του Πα­ρα­μυ­θί­ας.
  • Κυ­ρια­κή Β΄ τῶν Νη­στει­ῶν 31/3 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Κοι­μή­σε­ως τῆς Θε­ο­τό­κου Κα­ναλ­λα­κί­ου.
  • Κυ­ρια­κή Γ΄ τῶν Νη­στει­ῶν 7/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου Ἡ­γου­με­νί­τσης.
  • Κυ­ρια­κή Δ΄ τῶν Νη­στει­ῶν 14/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Νι­κο­λά­ου Πάρ­γας.
  • Κυ­ρια­κή Ε΄ τῶν Νη­στει­ῶν 21/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Δη­μη­τρί­ου Φι­λια­τῶν.

Κα­τά τούς Χαι­ρε­τι­σμούς θά χο­ρο­στα­τή­σει ὡς ἑ­ξῆς:

  • Α΄ Χαι­ρε­τι­σμοί 22/3 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ας Μαύ­ρας Προ­δρο­μί­ου, 7 μ.μ.
  • Β΄ Χαι­ρε­τι­σμοί 29/3 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Γε­ωρ­γί­ου Πέρ­δι­κας, 7 μ.μ.
  • Γ΄ Χαι­ρε­τι­σμοί 5/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Βα­σι­λεί­ου καί Ἁγί­ου Κο­σμᾶ Μαρ­γα­ρι­τί­ου, 7 μ.μ.
  • Δ΄ Χαι­ρε­τι­σμοί 12/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Σπυ­ρί­δω­νος Ἡγου­με­νί­τσης, 7 μ.μ.
  • Ἀ­κά­θι­στος Ὕ­μνος 19/4 στόν Κα­θε­δρι­κό Ἱ­ε­ρό Να­ό Ἁ­γί­ου Δο­νά­του Πα­ρα­μυ­θί­ας, 6.30 μ.μ.

In this article