Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για τις δράσεις «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» και «Εξοικονομώ Επιχειρώ»

Δελτίο τύπου

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι βρίσκεται σε ισχύ και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού η Δράση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και τη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (και κατά συνέπεια των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα).

Η Δράση ενισχύει την προμήθεια και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε:
– Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας
– Συστήματα ηλιακής θέρμανσης.
– Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου).
– Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας,.

Ύψος ενίσχυσης
Με την επιφύλαξη μη υπέρβασης του ανώτατου ορίου σώρευσης του ΕΚ 2831/2023 de minimis, το ύψος της επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης έχει ως ακολούθως:

Για Μικρές Επιχειρήσεις:
1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.
2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 20.000,00 €.
3. Ένταση ενίσχυσης 50,00 %.

Για Μεσαίες ή Μεγάλες Επιχειρήσεις:
1. Μέγιστη ενίσχυση (άνευ ΦΠΑ) 10.000,00 €.
2. Μέγιστος προϋπολογισμός επιλέξιμων δαπανών (άνευ ΦΠΑ): 25.000,00 €.
3. Ένταση ενίσχυσης 40,00 %.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/ . Η έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από δυνητικούς ωφελούμενους
έχει ενεργοποιηθεί από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 και μετά την εξάντληση του διαθέσιμου π/υ, οι υπόλοιπες οριστικά υποβληθείσες αιτήσεις θα παραμένουν στο σύστημα ως επιλαχούσες με βάση
την χρονοσήμανση που έλαβαν κατά την υποβολή τους.

Επισης

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει ότι προκηρύχθηκε η Δράση «Εξοικονομώ Επιχειρώ». Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων-πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως οι εν λόγω επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες, σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση, έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός -δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.- κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και αντιστοίχως δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης),
εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας) αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού
χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 65%. Εξαρτάται από το είδος αυτών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Αιτήσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας:https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/ έως τις 31-3-2024. Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

In this article

Join the Conversation