Την Κυ­ρια­κή ο 1ος Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός της Σαρακοστής στον Ι.Ν. Α­γί­ου Δο­νά­του χο­ρο­στα­τούν­τος του Πα­ρα­μυ­θί­ας κ. Σεραπίωνα

Ανακοίνωση

Ε­πί τη ε­νάρ­ξη της Α­γί­ας και Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στής σας γνω­ρί­ζου­με ό­τι την Κυ­ρια­κή της Τυ­ρι­νής 17 Μαρ­τί­ου 2024 και ώ­ρα 6.00 μ.μ. στον Κα­θε­δρι­κό Ι­ε­ρό Ναό Α­γί­ου Δο­νά­του Πα­ρα­μυ­θιάς θα τε­λε­σθεί ο 1ος Κα­τα­νυ­κτι­κός Ε­σπε­ρι­νός χο­ρο­στα­τούν­τος του Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τών, Γη­ρο­με­ρί­ου και Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ω­νος.

Προ της α­πο­λύ­σε­ως του Ε­σπε­ρι­νού ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος θα ο­μι­λή­σει με ε­πί­και­ρο θέ­μα.

Στο τέ­λος θα ε­πα­κο­λου­θή­σει ο α­σπα­σμός της συγ­γνώ­μης με­τα­ξύ του Σε­βα­σμι­ω­τά­του, του κλή­ρου και του λα­ού. Πρό­κει­ται για μια κο­ρυ­φαί­α πνευ­μα­τι­κή εκ­δή­λω­ση με βα­θύ νό­η­μα, την ο­ποί­α οι χρι­στια­νοί πρέ­πει να βι­ώ­σου­με, και α­πο­τε­λεί το πρώ­το και βα­σι­κό ε­φό­διο ό­λων μας στο στά­διο της Με­γά­λης Τεσ­σα­ρα­κο­στής που θα μας ο­δη­γή­σει στο Ά­γιο Πά­σχα και την Έν­δο­ξη Α­νά­στα­ση του Κυ­ρί­ου Μας.

Πα­ρα­κα­λεί­σθε οι ευ­σε­βείς χρι­στια­νοί ό­πως προ­σέλ­θε­τε στον Ι­ε­ρό Να­ό μας για να συμ­με­τά­σχε­τε στην ση­μαν­τι­κή αυ­τή Εκ­κλη­σι­α­στι­κή Ι­ε­ρή Α­κο­λου­θί­α.

Εκ του Ι­ε­ρού Να­ού

In this article