Στον Γ’ Κατανυκτικό Εσπερινό στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θε­ο­τό­κου Ηγουμενίτσας, ο Παραμυθίας κ. Σεραπίωνας.

Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα

Ἡ Ἱ­ε­ρά Μη­τρό­πο­λις Πα­ρα­μυ­θί­ας ἐ­νη­με­ρώ­νει τό χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα ὅ­τι τήν Κυ­ρια­κή Γ΄ τῶν Νη­στει­ῶν 7/4 στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό Εὐ­αγ­γε­λι­σμοῦ τῆς Θε­ο­τό­κου Ἡ­γου­με­νί­τσης θά τελεσθεί ὁ Γ΄ Κα­τα­νυ­κτι­κός Ἑ­σπε­ρι­νός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λια­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ωνος, μέ ὥ­ρα ἐ­νάρ­ξε­ως τίς 7 μ.μ.

Ἐκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως

In this article

Join the Conversation