Στο Άμστερνταμ 20 εκπαιδευτικοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Στο πλαίσιο της 1ης κινητικότητας για επιμόρφωση προσωπικού μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2023

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 1ης κινητικότητας για επιμόρφωση προσωπικού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2023 ΚΑ121 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η 1η δραστηριότητα επιμόρφωσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας από 22/03/2024 έως και 26/03/2024, με τη συμμετοχή είκοσι (20) εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας.

Σκοπός της επιμορφωτικής δράσης με τίτλο “Intercultural Learning and Cultural Diversity in the classroom” που διοργανώθηκε από τον φορέα Art Crown Education ήταν να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Η επιμορφωτική δράση εστίασε στην ενθάρρυνση της κατανόησης, του σεβασμού και της επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών υποβάθρων μεταξύ των μαθητών, στην προώθηση της συμπεριληπτικότητας και στη δημιουργία πρακτικών διδασκαλίας που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Η επιμορφωτική δράση περιελάμβανε θεωρητικό μέρος, καθώς και πρακτική εξάσκηση με τη μορφή βιωματικών εργαστηρίων. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν με κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές για μαθητές με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα, προωθώντας τη συμπερίληψη τους μέσα σε ένα υποστηρικτικό για τους ίδιους περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν τις απαραίτητες επαγγελματικές, οργανωτικές, ψηφιακές και γλωσσικές δεξιότητες και καλλιέργησαν τις κατάλληλες στάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιούν την πολιτισμική ποικιλομορφία στο σχολικό περιβάλλον, καταπολεμώντας κάθε είδος κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.

In this article