Η νέα επιτροπή για την εύρυθμη άσκηση αρμοδιοτήτων του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ «ΑΡΩΓΗ»

Ονόματα

Με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου, συγκροτεί επιτροπή για την εύρυθμη άσκηση των αρμοδιοτήτων του καταργούμενου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΡΩΓΗ» Δήμου Σουλίου (παραγρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 5056/2023), η οποία θα αποτελείται από επτά (7) μέλη , ως εξής :

1. Παππά Λαμπρίνα Πρόεδρος
2. Λώλης Βασίλειος Μέλος
3. Ντούκα Βασιλική Μέλος
4. Υούρκας Ελευθέριος Μέλος
5. Φρήστου Μαίρη Μέλος
6. Μάστορας Ανδρέας Μέλος
7. Μπάτσης Θεόδωρος Μέλος

In this article