Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή. Δείτε τα 7 θέματα

Την Τρίτη

Συνεδριάζει την Τρίτη , η Δημοτική Eπιτροπή του Δήμου Σουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 8 συνολικά θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Σουλίου, οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 2ο Σύνταξη Έκθεσης Α ́ Τριμήνου για την υλοποίηση του προϋπ/σμού οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 3ο1. Έγκριση Πρωτοκόλλου ελέγχου ταμειακής διαχείρισης Δήμου Σουλίου, μηνός Φεβρουαρίου 2024

ΘΕΜΑ 4ο2. Εξειδίκευση πιστώσεων προϋπ/σμού Δήμου Σουλίου οικ. έτους 2024

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων και της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «Προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού» της Πράξης «Κτίριο ΒΟΥΛΓΑΡΗ: Πολυχώρος τέχνης, ιστορίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας

In this article

Join the Conversation