Τα θέματα της Θεσπρωτίας στην Περιφερειακή Επιτροπή

Συνεδριάζει αυριο Τετάρτη

Συνεδριάζει αυριο Τετάρτη η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με μεταξύ των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, τα εξής σχετικά με την Θεσπρωτία:

  1. Συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση βατότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Καρβουναρίου», αναδόχου «ΟΔΟΚΑΤ ΑΕ».
  2. Έγκριση του Πρακτικού 1/18-06-2024 (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης της 6 ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας, για τα έτη 2024-2025 και 2025-2026 με δικαίωμα παράτασης έως 31-12-2026 στο πλαίσιο εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.) του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 3.826.415,21 € με ΦΠΑ.
  3. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών αναγκών της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2024 (προμήθεια θερμοψυκτών).
  4. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας έτους 2024.
  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τυπογραφικές εργασίες έκδοσης ενημερωτικού υλικού που αφορά ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από δασικές πυρκαγιές, για την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και για την πυροπροστασία του, για της ανάγκες της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Θεσπρωτίας.

In this article