Στο “Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων” ο Δήμος Σουλίου

Οι στόχοι


Τη συμμετοχή του Δήμου Σουλίου στο Δίκτυο για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ», αποφάσισε στην τελευταία συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο

Βασικοί στόχοι του Δικτύου συνεπώς είναι:

  • Η προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας για τα συστήματα πολιτικής προστασίας, με παράλληλη εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων,
  • Η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων σε συνεργασία με τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς τις δημόσιες αρχές αλλά και τους πολίτες,
  • Η ενδυνάμωση των τοπικών μηχανισμών πολιτικής προστασίας με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, καινοτόμων εφαρμογών και καλών πρακτικών,
  • Η διάχυση της γνώσης για την πρόληψη, την προετοιμασία και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών ώστε να γίνει προσιτή σε όλους
  • Η προσαρμογή εν γένει στην κλιματική αλλαγή, την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές δασών, πυρηνικά ατυχήματα, πανδημίες, κ.λπ.) που συνδέονται τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στα οικοσυστήματα.

In this article