Δημοπρασία για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων

Πίνακας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81)
β) τον Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)
γ) Tην αριθ. 39/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων.
δ) Την 57/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Σουλίου με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή, και θα διεξαχθεί την η 13η MAIOY 2024 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα από 14.00 έως 15.00, στο δημοτικό κατάστημα Αχέροντα, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81

Τα εκμισθούμενα αγροτεμάχια βρίσκονται στη Δ.Ε Αχέροντα του Δήμου Σουλίου . Η θέση , η έκταση και η πρώτη προσφορά ετήσιου μισθώματος και το πόσο της εγγύησης (άρθρο 4 της παρούσης) αναφέρονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Στα παραπάνω αγροτεμάχια επιτρέπονται όλες οι μονοετείς καλλιέργειες (π.χ αραβόσιτος, μηδική ,κηπευτικά κλπ) καθώς και η καλλιέργεια αρωματικών φυτών , ενώ δεν επιτρέπονται οι πολυετείς και οι δενδρώδεις καλλιέργειες ή οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα αρχίζει από την υπογραφή της οικίας σύμβασης και θα λήγει στις 31-12-2028.

* Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κατοικοδημότες του Δήμου Σουλίου ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους .

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες, ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους. Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.

* Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στη δημοπρασία χρεωφειλέτη (στο Δήμο και στον ΤΟΕΒ), του ιδίου ή του/της συζύγου του ή τέκνου του (εκτός και αν το τέκνο διαθέτει δική του αγροτική εκμετάλλευση που προκύπτει από τη φορολογική του δήλωση) θα προσκομίζονται σχετικές βεβαιώσεις από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Σουλίου και τον ΤΟΕΒ.

* Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της διακήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει :

Να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας α) την αστυνομική του ταυτότητα, β) ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης με νέα ,για την καλή τήρηση των όρων της μίσθωσης, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής αξίας των μισθωμάτων της συμβατικής διάρκειας της μίσθωσης, που επιτεύχθηκε από τη δημοπρασία γ)δημοτική ενημερότητα δ) βεβαίωση περί μη οφειλών του στον ΤΟΕΒ ε) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή (με την Αστυνομική Ταυτότητά του).

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Αχέροντα ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθ. 9/2024 απόφαση της Δ.Ε..

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται καθημερινά και ώρες 08:00 –14:00 στα γραφεία του Δήμου Σουλίου (ΔΕ ΑΧΕΡΟΝΤΑ).

In this article

Join the Conversation