Μαθησιακή Κινητικότητα εκπταιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Δελτίο τύπου

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πραγματοποίηση της 2ης κινητικότητας για επιμόρφωση προσωπικού στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 2022 ΚΑ1 του Τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ελέγχεται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Η 2η δραστηριότητα επιμόρφωσης προσωπικού πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (Γαλλία) από 24/04/2024 έως και 28/04/2024, με τη συμμετοχή δεκαεννέα (19) εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσπρωτίας.

Σκοπός της δραστηριότητας με τίτλο “Innovation in EdTech: Using digital technologies in education to enhance teaching and learning” που διοργανώθηκε από τον φορέα Motivated Learning for Everyone ήταν η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, καθώς και η αποτελεσματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων και υπηρεσιών απαραίτητων για την ψηφιακή τάξη.

Η επιμορφωτική δράση αποτελείτο τόσο από θεωρητικό όσο και από πρακτικό μέρος. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, κατά τη διάρκεια των οποίων εξοικειώθηκαν με καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, καθώς και με την αξιοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών και χρήση σειράς ψηφιακών εργαλείων που προάγουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα και καινοτομία.

Οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν τις απαραίτητες επαγγελματικές, οργανωτικές, ψηφιακές και γλωσσικές δεξιότητες και καλλιέργησαν τις κατάλληλες στάσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να ενσωματώνουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα στο περιεχόμενο της διδασκαλίας τους, αξιοποιώντας αποτελεσματικά τα σύγχρονα εργαλεία που παρέχουν οι Τ.Π.Ε.

In this article