Αχέροντας | Η νέα κανονιστική χρήσης του αγρ. 21 και οι θέσεις δραστηριοτήτων

Η απόφαση

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η νέα κανονιστική χρήσης του αγρ. 21 του Αχέροντα και οι θέσεις δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

A) Οι επιτρεπόμενες χρήσεις για τους ενδιαφερόμενους είναι οι έχουσες ψυχαγωγικό χαρακτήρα, όπως ράφτιγκ, ή χαρακτήρα υπαίθριου μικροεμπορίου, όπως πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης, , μελισσοκομικών προϊόντων, ψημένων σταχιών, είδη χειροτεχνίας , παραδοσιακά τοπικά προϊόντα – είδη δώρων, σουβενίρ, παγωτών και φρούτων καθώς και επιχείρηση καντίνας – απαγορευόμενης ρητά κάθε άλλης χρήσης και ειδικά ο σταυλισμός και η διέλευση αλόγων και η άσκηση επιχείρησης ιππικών περιηγήσεων και συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η εγκατάσταση σκηνών (κάμπινγκ).

Β) Για τις παραπάνω χρήσεις προτείνουμε να οριοθετηθούν οι ακόλουθες θέσεις εντός του αγροκτήματος, προορισμένες για την άσκηση των παραπάνω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και των υπολοίπων ως άνω δραστηριοτήτων.

 • Ε 1 – Είσοδος
 • Θ (θέση στάθμευσης οχημάτων πλην λεωφορείων)
 • Ρ1 (για δραστηριότητα ράφτινγκ – χώρος εναπόθεσης λέμβων ) εμβαδού 500 τμ.
  Είναι υποχρέωση των μισθωτών για την τήρηση της εκ περιτροπής και κατά σειρά προτεραιότητας επιβίβασης των επισκεπτών στις λέμβους άλλως και σε περίπτωση αθέτησης και μη συμφωνίας της ανωτέρω υποχρέωσης τήρησης του συστήματος εναλλαγής, δύναται ο Δήμος να καθορίσει επακριβώς την λειτουργία της εκ περιτροπής χρήσης καθώς και τον χώρο εγκατάστασης των μισθωτών εντός της Ρ1 θέσης ,σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες.
 • Φ1 (πώληση φρούτων -εμβαδού 6 τμ.)
 • Π1 (πώληση παγωτών εμβαδού 6 τμ.)
 • Δ 1 (παραδοσιακά τοπικά προϊόντα – είδη δώρων εμβαδού 6 τμ.)
 • Κ1 (καντίνα εμβαδού 10 τ.μ. )
 • Χ1 (είδη χειροτεχνίας εμβαδού 6 τμ)
 • Σ1 (σουβενίρ εμβαδού 10 τ.μ. )
 • Λ1 (πώληση ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων εμβαδού 6 τμ.)
 • Μ1 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 10 τ.μ.),
 • Μ2 (πώληση μελισσοκομικών προϊόντων εμβαδού 6 τ.μ.),
 • Α1 (για χρήση ψημένων σταχιών-αραβόσιτος εμβαδού 4.τ.μ).
 • Τουριστικό Περίπτερο του Δήμου Σουλίου

Απαγορεύεται η άσκηση επιχείρησης σε οποιαδήποτε άλλη θέση.

Γ ) Οι θέσεις αυτές θα εκμισθώνονται σύμφωνα με το Νόμο και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 όπου ορίζεται μεταξύ άλλων ότι τα ακίνητα των δήμων εκμισθώνονται :

Είτε με δημοπρασία . Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης. Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Είτε χωρίς δημοπρασία

α) Αν η ετήσια πρόσοδος του υπό εκμίσθωση ακινήτου δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

β) Αν πρόκειται για την εκμίσθωση ακινήτων των δήμων στο δημόσιο, σε άλλους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, σε συνεταιρισμούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους, καθώς και σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 (Α’ 5), εφόσον η πλειοψηφία του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου ανήκει σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εν γένει. Για την εκμίσθωση σε συνεταιρισμούς εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 186.

Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του.
Το μίσθωμα των ακινήτων των περιπτώσεων α’ και β’ καθορίζεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 186.

Η διάρκεια της εκμίσθωσής τους ορίζεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα , ήτοι από την 1/6/2024 έως και την 31/10/2024 , μη υπαγόμενης της μίσθωσης στις ρυθμίσεις του Νόμου περί επαγγελματικών μισθώσεων λόγω του εποχικού χαρακτήρα της μίσθωσης και έναντι μισθώματος που θα καθορίζει εμπρόθεσμα το αρμόδιο όργανο του Δήμου Σουλίου, για κάθε θέση από τις ανωτέρω. Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται κατά το ήμισυ (ήτοι κατά 50%) με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης και την παράδοση της χρήσης στον μισθωτή που επιλέχτηκε και κατά το υπόλοιπο ήμισυ (ήτοι κατά 50%) κατά την λήξη της μίσθωσης .

Κάθε μισθωτής ευθύνεται για την εξασφάλιση των αντιστοίχων νομίμων αδειών για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία της επιχείρησής του, από κάθε αρμόδια Αρχή και Υπηρεσία, ενώ ούτος ειδικά και αποκλειστικά ευθύνεται, για τη λήψη κάθε προβλεπόμενου από το νόμο και ενδεδειγμένου μέτρου, που αφορά στην ασφάλεια των επισκεπτών, που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του και ειδικότερα για την δραστηριότητα του ράφτινγκ με υποχρέωση του μισθωτή στην πρόσληψη ναυαγοσώστη και την διάθεση του απαιτούμενου εξοπλισμού , υποχρεουμένου και σε ασφάλισή των επιβατών για κάθε κίνδυνο εκ της ασκούμενης δραστηριότητάς του, όπου απαιτείται, ,αποκλειόμενης ρητά κάθε είδους ευθύνης του Δήμου Σουλίου.

Ο μισθωτής έχει την ακέραια την ευθύνη για αποζημίωση για ζημιές ή βλάβες που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή πράγματα έναντι οποιουδήποτε είτε από τον ίδιο είτε από το προσωπικό του , είτε από οποιαδήποτε άλλη , αποκλειόμενης ρητά κάθε είδους ευθύνης του Δήμου Σουλίου

Ρητά απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης για την οποία παραχωρήθηκε κάθε θέση. Απαγορεύεται αυστηρά η σιωπηρή αναμίσθωση ή η υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή ή η παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτο.

Κάθε μισθωτής υποχρεούται στην καλή χρήση του χώρου και του περιβάλλοντος, να τηρεί τον κανονισμό, τη σύμβαση μίσθωσης, τις διατάξεις του νόμου για την άσκηση της αντίστοιχης δραστηριότητας και ειδικά για την προστασία του περιβάλλοντος . Επίσης απαγορεύεται ρητώς η κατασκευή γεφυριών . Η φύλαξη και καθαριότητα του χώρου θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και δαπάνη των μισθωτών, ο δε Δήμος θα συνδράμει στην εν γένει καθαριότητα των χώρων υγιεινής του με αριθμό 21 τεμαχίου και την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων, διαθέτοντας προς τούτο το αναγκαίο προσωπικό.

Ρητά απαγορεύεται η επέκταση καθενός των μισθωτών πέραν του χώρου που τους παραχωρήθηκε και υποχρεούνται στην άμεση απόδοση ελεύθερης της χρήσης με τη λήξη της σύμβασης, χωρίς βλάβη ή ζημιές σε βάρος της περιουσίας του Δήμου ή του περιβάλλοντος.

Στη περίπτωση παράβασης από τον μισθωτή, του παρόντος κανονισμού, οποιουδήποτε όρου της συμβάσεως μισθώσεως ή διάταξης για την προστασία του περιβάλλοντος και την κείμενη νομοθεσία εν γένει, αλλά και οποιασδήποτε διάταξης σχετικής με την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του, τότε α) ο παραβάτης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας του Δήμου β) θα του επιβληθούν οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον νόμο και τον παρόντα κανονισμό και ο άμεσος αποκλεισμός του από τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησής του στον μισθωμένο χώρο χωρίς επιστροφή των καταβληθέντων μισθωμάτων και γ) θα αποκλείεται επί πλέον και για μια διετία από τη μίσθωση χώρου, από τους παραπάνω προβλεπόμενους, ακόμα και εκείνους που στο μέλλον θα οριστούν στο ίδιο αγρόκτημα και για οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μίσθωση θέσεως αποτελεί το να είναι ο μισθωτής ενήμερος στις οφειλές του έναντι του δήμου.

Σε οποιονδήποτε τρίτο κάνει αυθαίρετη χρήση τμήματος του ίδιου αγροκτήματος με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σ’ αυτό θα του επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και θα αποκλείεται επί πλέον και για μια διετία από τη μίσθωση χώρου από τους παραπάνω προβλεπόμενους, ακόμα και εκείνους που στο μέλλον θα οριστούν στο ίδιο αγρόκτημα και για οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες δραστηριότητες.
Οι λοιποί όροι της εκμίσθωσης είτε με την διαδικασία της δημοπρασίας είτε με την διαδικασία της απευθείας εκμίσθωσης θα προσδιοριστούν από τα αρμόδια όργανα ( δημοτική επιτροπή / δημοτικό συμβούλιο ).

Συστήνει επιτροπή αποτελούμενη από:

Τον Αντιδήμαρχο Δ.Ε Αχέροντα κ. Χρήστου Δημήτριο
Τον Αντιδήμαρχο κ. Χειμώνα Γεώργιο .
Τον Δ.Σ (πλειοψηφίας) κ. Σουλάκη Αναστάσιο
Τον Δ.Σ (μειοψηφίας) κ. Νάκο Δημήτριο
Τον πρόεδρο της Κοινότητας Γλυκής κ. Παππά Παναγιώτη.
6.- Τον Πρόεδρο του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γλυκής.

Αρμοδιότητα της επιτροπής είναι η τήρηση όλων των παραπάνω και για οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει, σχετικά με τη χρήση του αριθμ. 21 αγροτεμαχίου αγροκτήματος.

In this article

Join the Conversation