ΔΩΡΕΑΝ Νομική Βοήθεια σε νέους απο το Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσπρωτίας, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Νομική Βοήθεια...

Ποινικές διαφορές:

Α. Σε ανήλικους ή νέους έως 30 ετών αρκεί το αντικείμενο για το οποίο ζητείται η συνδρομή να είναι σε συνάφεια με υπόθεση/απόφαση/ποινική μεταχείριση σχετική με τη χρονική περίοδο της ανηλικότητας (-18ετών)

Β . Σε νέους 18-30 ετών για υποθέσεις που αφορούν μόνο σε:

• περιπτώσεις κακοποίησης (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών)

• περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών)

• παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων (ειδικότερα, για τις γυναίκες η υπηρεσία παρέχεται έως την ηλικία των 35 ετών)

• Χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζεται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών

Αστικές διαφορές:

Α. Σε ανήλικους (για όλες τις διαφορές)

Β. Σε νέους 18-30 ετών για αστικές διαφορές που προκύπτουν από ή έχουν συνάφεια με υποθέσεις που αφορούν κακοποίηση, παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία, χρήση απαγορευμένων ουσιών και τέλεση αξιοποίνων πράξεων που σχετίζονται με την χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για αστικές διαφορές οικογενειακού δικαίου.

Διοικητικές διαφορές:

Σε ανήλικους, και κατά προτεραιότητα σε ασυνόδευτους ανήλικους, για διαφορές που προκύπτουν από ή αφορούν ιδίως σε: υποβολή αντιρρήσεων κατά διοικητικής κράτησης, έκδοση δικαστικής απόφασης απέλασης, έλεγχο και ενημέρωση των ασυνόδευτων ανηλίκων για το περιεχόμενο και τη σημασία των εγγράφων-υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους αποδίδονται, ορθή καταγραφή προσωπικών στοιχείων (ηλικίας, συνοδείας ή μη), διαδικασία ασύλου (καταγραφή – υποβολή αιτήματος, παράσταση στη συνέντευξη για το άσυλο στον πρώτο και το δεύτερο βαθμό, σύνταξη γραπτού υπομνήματος για την υποστήριξη ατομικών περιπτώσεων όσων αφορά τους λόγους δίωξης κλπ., υποβολή προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης, κατά της απόφασης διακοπής), παράσταση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση και απόδοση δημοσίων εγγράφων (Α.Φ.Μ., άδεια εργασίας κλπ), έκδοση-ανανέωση άδειας παραμονής βάσει του Ν. 3386/2005, εθελοντικό επαναπατρισμό, διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων (ένταξη στην εκπαίδευση, πρόσβαση] σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ.)

Εργατικές διαφορές:

Α. Σε ανήλικους και νέους έως 24 ετών (για όλες τις διαφορές)

Β. Στη συμφιλιωτική διαδικασία για την επίλυση των αναφυόμενων ατομικών ή συλλογικών διαφορών εργασίας ενώπιον Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) (Ν.2639/98 αρθρ.7 ιδ και ΠΔ 136/99 αρθρ.9 1ε, 2γ, 2ιστ) σε νέους εργαζόμενους και εργοδότες 18-30 ετών.

Κατ’ εξαίρεση, μετά από αίτημα του αρμόδιου Δικηγορικού Συλλόγου και γραπτή έγκριση της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, επιτρέπεται η παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε νέους έως 30 ετών από το Πρόγραμμα και για περιπτώσεις που δεν προβλέπονται ρητά στις ανωτέρω κατηγορίες υποθέσεων, αλλά λόγω συνδρομής ειδικών ή/και εκτάκτων συνθηκών (πχ αποδεδειγμένη απορία), για ανθρωπιστικούς λόγους ή από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον, κρίνεται ότι οι αιτούντες χρήζουν άμεσης δωρεάν νομικής συνδρομής.

Η δωρεάν νομική βοήθεια που παρέχεται μέσω του Προγράμματος συνίσταται στο διορισμό δικηγόρου στον αιτούντα και την κάλυψη εξόδων για παράσταση στο δικαστήριο για ποινικές, αστικές, διοικητικές υποθέσεις ή/και σε υποθέσεις εργατικού δικαίου, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσπρωτίας, με σχετικό έντυπο που διατίθεται από τα γραφεία του Συλλόγου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσπρωτίας (τηλ. 2665023651).

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας (www.dsthes.gr) και την ιστοσελίδα της Γ.Γ. Νέας Γενιάς (www.neagenia.gr)

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας

ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΣΙΝΤΟΡΗΣ

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!