Απολογισμός πεπραγμένων Δ.Κ Παραμυθιάς

Συντάκτης: Χαράλαμπος Παντελής ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 Με στόχο την ενημέρωση των απανταχού Παραμυθιωτών η Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς, παραθέτει πιο κάτω τις προτάσεις ...

Αγροκτηνοτροφία

Η περιοχή της Παραμυθιάς είναι κύρια γεωργοκτηνοτροφική και τα προϊόντα που παράγονται σ’ αυτήν διατίθενται στην τοπική αγορά και τις άλλες αγορές της χώρας και του εξωτερικού. Η έλλειψη πλήρους και συστηματικής γνώσης των αγορών για τα προϊόντα αυτά, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή διακίνηση των προϊόντων. Λόγω του μεγέθους των μονάδων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων αυτών και του μεγάλου κόστους της έρευνας της αγοράς, είναι απαραίτητο οι ενέργειες αυτές να είναι κοινές και συντονισμένες. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων και των κατοίκων της περιοχής με παράλληλη αύξηση της απασχόλησης νέων εργαζομένων, είτε άμεσα, με τη συμμετοχή τους στην υπό διενέργεια δραστηριότητα (κυρίως νέους επιστήμονες), είτε έμμεσα από την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης των προϊόντων της περιοχής. Οι προτάσεις έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου ώστε να αποτραπεί η τάση εξόδου απ’ αυτή. Οι πραγματικοί και ουσιαστικοί στόχοι συνίστανται στα εξής:

1. Στη διατήρηση αλλά και στην προσέλκυση νέων και οικονομικά ενεργών ατόμων στην ύπαιθρο, για την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξή της. (Σήμερα η διαδοχή στη γεωργία είναι σχεδόν μηδαμινή).
2. Στην εξασφάλιση απασχόλησης και εισοδήματος ανεξάρτητα από την πηγή με τη δημιουργία μιας αυτόνομης οικονομικής βάσης στην ύπαιθρο.
3. Στη μείωση των αντιθέσεων και των ανισοτήτων στην κατανομή των εισοδημάτων και στην απολαβή κοινωνικών υπηρεσιών.
4. Στην προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και στην αξιολόγησή τους, όχι με βάση πολυτελή κριτήρια αισθητικής, αλλά με συναίσθηση του ρόλου τους, ιδιαίτερα σε σχέση με τις επερχόμενες γενεές. Η ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα μπορεί να συμβάλλει στη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο. Τα στοιχεία της πολιτικής ανάπτυξης αναφέρονται: στην πλήρη αξιοποίηση του συντελεστή γη, στην πλήρη αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού της υπαίθρου, στη συστηματική ενημέρωση και πληροφόρηση του αγροτικού πληθυσμού, στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών και ιδιαίτερα των νέων, στη δημιουργία υπηρεσιών στήριξης του αγροτικού τομέα, στη βελτίωση της υποδομής, στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών,  στη δημιουργία μεταποιητικών βιομηχανιών και μονάδων τυποποίησης κ.ο.κ.

Προτάσεις:

1.Παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Σήμερα η Ελληνική γεωργία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα λόγω των μειωμένων τιμών (επιδοτήσεις της ΚΑΠ), όσο και από το άνοιγμα των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο (GATT). Αυτή την περίοδο εμφανίζεται σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο μια έντονη στροφή των καταναλωτικών προτύπων προς τα βιολογικά αγροτικά προϊόντα διατροφής. Τα βιολογικά προϊόντα δίνουν διέξοδο στις ανησυχίες των καταναλωτών και απολαμβάνουν υψηλότερες τιμές στην αγορά από τα αντίστοιχα της συμβατικής γεωργίας με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η προοπτική επέκτασής τους.

2.Ενισχύσεις επιχειρήσεων στον τομέα τυποποίησης των αγροτικών προϊόντων διατροφής. Είναι γενικά παραδεκτό σήμερα ότι ένα βασικό κριτήριο του σύγχρονου καταναλωτή στην επιλογή των προϊόντων που προμηθεύεται, πέραν της καλής ποιότητας της πρώτης ύλης και της τιμής του, είναι η τυποποίηση και συσκευασία του προϊόντος που εγγυάται μια σταθερή ποιότητα και υγιεινή. Επιπλέον, αυξάνεται, αργά αλλά σταθερά, η ζήτηση των επί τόπου παραγομένων και μεταποιημένων προϊόντων. Η δράση αυτή αφορά ενισχύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση δηλαδή την ενίσχυση για τη δημιουργία ή τον εκσυγχρονισμό μικρών ιδιωτικών επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τη διαλογή, τυποποίηση και μεταποίηση των παραγομένων τοπικών αγροτικών προϊόντων διατροφής. Προτεραιότητα θα δοθεί στην παραγωγή και τυποποίηση προϊόντων, τα οποία θα επιδιώξουν την απόκτηση «ιδιοτυπίας» ή «ονομασίας προελεύσεως», ή του χαρακτηρισμού ως τοπικά προϊόντα.

3.Δημιουργία μονάδων παραγωγής τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Η περιοχή της Παραμυθιάς, σαν αποτέλεσμα της ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας της, φημιζόταν για την ποιότητα των τυροκομικών της προϊόντων. Σήμερα οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με τις τιμές όσο και με τη διάθεση του γάλακτος. Όμως η ζήτηση τοπικών τυροκομικών προϊόντων συνεχώς αυξάνεται καθώς και η κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων γενικότερα.  Η δράση στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής με τη δημιουργία τυροκομικής επιχείρησης για τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των προϊόντων του γάλακτος, την περαιτέρω αξιοποίηση του δυναμικού της περιοχής στον κτηνοτροφικό τομέα και την επί τόπου αξιοποίηση τοπικών προϊόντων.

4. Δημιουργία σφαγείων που θα τηρούν τις προϋποθέσεις που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δημιουργία τέτοιων εγκαταστάσεων απαντά στις τεράστιες ελλείψεις (σε σφαγεία) που υπάρχουν πανελλαδικά. Στη δημιουργία σφαγείων μπορεί να συμμετέχει όχι μόνο ο Δήμος, αλλά η πρωτοβουλία αυτή μπορεί να έχει διαδημικό χαρακτήρα και να εξασφαλίσει έτσι την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής

5.Έρευνα τοπικών και περιφερειακών αγορών και δικτύων διανομής με σκοπό την τοποθέτηση των τοπικών προϊόντων. Ο προσδιορισμός των αγορών – στόχων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Ο προσδιορισμός των αναγκών των αγορών αυτών. Η επιλογή των μεθόδων που θα προωθήσουν αποτελεσματικότερα τα προϊόντα στις αγορές αυτές.

5. Επιμόρφωση Αγροτών και Κτηνοτρόφων. Είναι κοινή παραδοχή πως το κύριο αγροτικό προϊών (Ελαιόδεντρα) υπάρχει κυρίως για συναισθηματικούς λόγους και για λόγους κουλτούρας. Τα κέρδη που αποφέρουν σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις εργατοώρες ούτε τις ανάγκες. Υπάρχουν νέες καλλιέργειες με μεγάλες αποδόσεις που απαιτούν λιγότερες εργατοώρες και σε πολλές περιπτώσεις επιδοτούμενες, όπως νέες ποικιλίες δέντρων, καλλιέργεια σαλιγκαριών, φαρμακευτικών φυτών και πολλές εναλλακτικές καλλιέργειες. Για την εμπέδωση αυτών από τους καλλιέργειες απαιτείται συνεχής ενημέρωση και καθοδήγηση κάτι που δεν υπάρχει στη Παραμυθιά.

6. Ανάπτυξη αγροτουριστικών δραστηριοτήτων για αγρότες

7. Ενίσχυση δραστηριοτήτων οικοτεχνίας – χειροτεχνίας

8. Ενίσχυση Τουριστικών Δραστηριοτήτων

9. Ενίσχυση Βιοτεχνικών Δραστηριοτήτων

10. Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών παρέμβασης

11. Εμπορία και Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

12. Επενδύσεις και επενδυτικά σχέδια από φυσικά πρόσωπα (δασεργάτες)

13. Δημιουργία υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων

9. Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων Ποιότητας

10. Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

11. Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών – Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς

12. Διαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων ή απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων

13. Ενθάρρυνση των τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων

14. Επενδύσεις για τη Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων Πρώτης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων

15. Επενδύσεις για τη βελτίωση και τον εξορθολογισμό της υλοτόμησης, μεταποίησης και εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων

 

Τουρισμός
Ο τουρισμός της Παραμυθιάς είναι ανύπαρκτος. Το κυρίαρχο ζητούμενο στην προσέγγιση της ζήτησης στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο του τουρισμού της Παραμυθιάς είναι η δημιουργία δομών και κουλτούρας μάρκετινγκ, καθώς επίσης οι αλλαγές τόσο σε νοοτροπία, όσο και σε οργάνωση.
Το τουριστικό προϊόν καλύπτεται στοιχειωδώς από ελάχιστες επιχειρήσεις και από εθελοντές. Πέρα από τις ατομικές δράσεις, ο Δήμος θα πρέπει να στοχεύσει στα εξής.

Προτάσεις:
1. Δημιουργία μόνιμης ομάδας εργασίας με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη της Παραμυθιάς
2. Σήμανση και Αξιοποίηση των πολλών αρχαιολογικών μνημείων που υπάρχουν στην περιοχή καθώς και θρησκευτικών προορισμών, που θα οδηγήσουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.
3. Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που μπορεί να προσφέρει ο ορεινός (ή ο ημιορεινός όγκος). Η περιοχή έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη δημιουργία δραστηριοτήτων στην φύση
4. Συμμετοχή της Παραμυθιάς σε εκθέσεις τουρισμού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι τραγικό να μην υπάρχει λίστα με τις εκθέσεις ανά το κόσμο.
5. Διαφημιστικές καμπανιές με σήμανση σε εθνικές οδούς (Εγνατία, Πρέβεζας Ηγουμενίτσας, παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας Ιωαννίνων.
6. Συνεχής συμμετοχή της Παραμυθιάς σε όλες τις Ελληνικές τουριστικές εκπομπές (Μένουμε Ελλάδα, Ταξιδεύοντας κλπ).
7. Πλακόστρωση όλης της Κ. Καραμανλή με μια λωρίδα διέλευσης οχημάτων
8. Δημιουργία μουσείων & Βιβλιοθήκης
9. Δραστηριοποίηση πολιτιστικών συλλόγων (όχι μόνο πανηγύρια)
10. Ανάπλαση οικισμών – Ανάδειξη στοιχείων αρχιτεκτονικής και αγροτικής κληρονομιάς
11. Ένταξη σε κατάλληλο πρόγραμμα για εγκατάσταση τελεφερίκ  πού θα συνδέει το κάστρο της Παραμυθιάς με το όρος Γκορίλα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Κ.ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1.Το Μάιο του 2011 επισκεφθήκαμε τη Βρύση Ελευθεροχωρίου με τον τοπογράφο του Δήμου Άγγελο Ντούμα και μαζί με κλιμάκιο της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη αυτοψία και εκτίμηση μελλοντικής μελέτης που αφορά στην ανάδειξη της Βρύσης στο Ελευθεροχώρι.
2.Το Νοέμβριο  σε συνεργασία με το Παν/μιο Ιωαννίνων και συγκεκριμένα με τον καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας κ. Γιάννο Λώλο, προτάθηκε στο Δήμο να ενταχθεί στο πρόγραμμα ΑDRIATIC PROJECT που αφορά σε πολιτιστικές ανταλλαγές και εκπαίδευση για τα μνημεία της περιοχής. Oι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου απέστειλαν τα σχετικά έγγραφα για ένταξη στο πρόγραμμα
3.Το Δεκέμβριο  υποβλήθηκε μια σειρά από αναπτυξιακές προτάσεις  που αναγράφονται πιο κάτω, για τη Δ.Κ. Παραμυθιάς, στα πλαίσια του  επιχειρησιακού προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013» – Άξονας Προτεραιότητας 6: «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής» – Θεματική προτεραιότητα 59 : «Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών»:
Α. Αξιοποίηση και ανάδειξη λίθινων βρυσών της Παραμυθιάς
Β. Να στηθεί περίπτερο πληροφόρησης του κοινού και κάθε ενδιαφερόμενου με την ιστορία της πόλης, τα μνημεία και αξιοθέατα. Να υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες και φυλλάδια.
Γ. Εξοπλισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Καρκαμίσι) για τη δημιουργία και υποστήριξη περιοδικών εκθέσεων (οθόνες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, projectors κλπ), ούτως ώστε να προβάλλεται μέσα από σωστή υποδομή η Πολιτιστική μας Κληρονομιά και οποιαδήποτε άλλη δράση που σκοπό έχει την προβολή του τόπου και των ανθρώπων του
Δ. Αξιοποίηση του χώρου των κατασκηνώσεων ως χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, δημιουργία ξενώνα, διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων.
Ε. Αξιοποίηση και ανάδειξη του Δημοτικού Σχολείου Βούλγαρη
ΣΤ. Να στηρίξουμε και να αξιοποιήσουμε κατάλληλα την πλούσια λαογραφική συλλογή του Θεόδωρου Κοσκινά
Ζ. Η Δημοτική Αρχή  σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα δρομολόγησαν διαδικασίες  για την ανάπλαση και ανάδειξη του Ρολογιού της πόλης.
Η. Ανάδειξη   των αρχαιοτήτων της Φωτικής, σε συνεργασία με την 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Θ. Ανάπλαση και ανάδειξη του χώρου στη βρύση Κανούλι στον Αγ. Δονάτο 

Η Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς μέσα στα πλαίσια του δυνατού και πάντα σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή κάνει ό,τι είναι δυνατό για να προωθήσει τις προτάσεις και τα όποια προβλήματα προκύπτουν. Θεωρούμε ότι ύστερα από τα πιο πάνω το ενδιαφέρον  και η δράση μας για το καλό του τόπου είναι εμφανή. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα είναι ρόδινα. Υπάρχουν πάντα και τα προβλήματα, κυρίως  οικονομικά. Αυτό όμως δε μπορεί να σταθεί εμπόδιο στις προτάσεις και τις παρεμβάσεις όλων μας για την καλυτέρευση της ζωής και της ανάπτυξης στον τόπο μας.

Ευχαριστούμε τη δημοτική αρχή και όλους όσους βοήθησαν και βοηθούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Δ.Κ.Παραμυθιάς. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, και συγκεκριμένα την Όλγα Τζαμουράνη, Μελίνα Γιάκη, Ρούλα Κωλέτση και Παύλο Μαρέτα, για τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισαν τα διάφορα θέματα, τις προτάσεις τους καθώς και την τακτική τους προσέλευση στις συνεδριάσεις. Η συνεργασία μας ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι άψογη, αφού τα προβλήματα είναι κοινά και απαιτούν συλλογική δράση

                                                                
ΓΙΑ ΤΗ Δ.Κ. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ. Παντελής Χαράλαμπος

In this article

Join the Conversation