Ενημέρωση του Eπιμελητηρίου Θεσπρωτίας για ρυθμίσεις οφειλών σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4038/02.02.12 (ΦΕΚ 14/02.02.12), για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν...

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας ενημερώνει τα μέλη του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 21 Ν. 4038/02.02.12 (ΦΕΚ 14/02.02.12), για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες, εφόσον υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες έως 31.03.12 και καταβάλλουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές :

Α) Υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α1 του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/31.03.11), με έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής τους. Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί μετά την ως άνω ημερομηνία δε θα παρέχεται η έκπτωση του 40% επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2011 οφειλής. Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2010 οφειλής και στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε στη ρύθμιση του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 είτε στη ρύθμιση της παρ. 17 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/30.09.11) και είναι συνεπείς με τους όρους της ρύθμισης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν.3943/2011, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παράγραφο Α2.

Β) Κεφαλαιοποίηση της μέχρι 31.12.2011 οφειλής τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισόποσες μηνιαίες ή διμηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις με τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων: α) εφάπαξ ή έως και 6 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% και β) από 7 έως και 10 δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75%.

Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται υποχρεωτικά έως 30/04/12. Μη καταβολή 2 συνεχόμενων δόσεων συνεπάγεται έκπτωση από την παρούσα ρύθμιση. Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρμόζεται και σε όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο φορέα που ανήκουν.

In this article

Join the Conversation