Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων ύψους 200.465 ευρώ

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου”, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής...

Ο Δήμος Σουλίου προκηρύσσει ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων του Δήμου Σουλίου”, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης (Μ.Λ.Τ.). Ο διαγωνισμός θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 09/2012 μελέτη. Η προμήθεια αφορά καύσιμα και λιπαντικών για τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου (Diesel, βενζίνη Super, βενζίνη Αμόλυβδη) και πετρελαίου θέρμανσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των 200.465,50 € (διακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, οδός Κ. Καραμανλή 179-Παραμυθιά μέχρι την Παρασκευή 30-03-2012 και ώρα 10:00, η δε αρμόδια Επιτροπή θα συνέλθει για την αποσφράγιση των προσφορών την ίδια ημέρα και ώρα 10:30. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση, ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται παραπάνω.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις Προμηθευτών εφ΄ όσον υποβάλλουν κοινή προσφορά. Αντίγραφα της διακήρυξης διατίθενται στον Δημοτικό Κατάστημα, Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά. Για κάθε περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από ώρα 08:00 έως και ώρα 14:00 στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τηλ.: 2666360129-132. Ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις καθώς και με τα έξοδα δημοσίευσης (Ν.3801/2009 αρ.46). Το ποσοστό του Φ.Π.Α. που προβλέπεται από τον Νόμο, βαρύνει τον Δήμο.

In this article

Join the Conversation