Δημοπρασία εκμίσθωσης για επαγγελματική χρήση στον Αχέροντα

Σε δημοπρασία βγαίνει το περίφημο αγροτεμάχιο 21 στην όχθη του ποταμού Αχέροντα για την εκμίσθωση για επαγγελματική χρήση. Οι δραστηριότητες που αφορούν την δημοπρασία είναι οι εξής: Ράφτινγκ,...

1) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας αν είναι φυσικό πρόσωπο.
2) Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρίας ή κοινοπραξίας, έγγραφο νομιμοποίησης και εκπροσώπησης.
3) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής του συμμετέχοντος (εξίσου και για τους υπόλοιπους εταίρους αν είναι εταιρία)
4) Βεβαίωση αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ), για χρέη προς το Δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. Σε περίπτωση εταιρίας ή κοινοπραξίας, βεβαίωση στο όνομα της εταιρίας καθώς και όλων των μελών της.
5) Ασφαλιστική ενημερότητα.
6) Αντίγραφο (Επικυρωμένο) της άδειας παραμονής για αλλοδαπούς εκτός της Ε.Ε. ή άδεια παραμονής, εάν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε.
7) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
8) Πληρεξούσιο σε περίπτωση εκπροσώπησης συμμετέχοντα.
9) Έναρξη επιτηδευματία όπου από τον νόμο προβλέπεται .
10) Εγγύηση συμμετοχής γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί
για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10), του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανώτερο ποσοστό επί του ετησίου μισθώματος που επιτεύχθηκε.
11) – Οι υποψήφιοι για τις θέσεις πώλησης μελισσοκομικών προϊόντων και ψημένων σταχυών , θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση εγγραφής στο σχετικό μητρώο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης , αντίγραφο άδειας παραγωγού καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση πως τουλάχιστον το 51% των εσόδων τους
προέρχεται από την πώληση των ανωτέρω προϊόντων.
– Οι υποψήφιοι για τη θέση της καντίνας, θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας , όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς και έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας , ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληρεί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
– Για τις θέσεις ράφτιγκ προτάσσονται οι υποψήφιοι με εμπειρία, οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν αποδεικτικό εμπειρίας που να αποδεικνύεται από την έναρξη επιτηδευματία (επειδή δεν υπάρχει φέρουσα ικανότητα).

 

Δεν θα γίνουν δεκτοί στην δημοπρασία όποιοι πλειοδότες έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από συναφή δημοπρασία του Δήμου Σουλίου εντός της τελευταίας πενταετίας λόγω μη τήρησης των όρων σύμβασης ή δεν έχουν αποχωρήσει με πρωτόκολλο παράδοσης από τους Δημοτικούς χώρους του Δήμου Σουλίου από προηγούμενες λήξασες συμβάσεις παραχώρησης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μαραζόπουλο Αθανάσιο, καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00, Διεύθυνση K. Καραμανλή (Παραμυθιά), Τηλέφωνο 2666360132, FAX : 2666024155.

In this article

Join the Conversation