Αναφορά για παράβαση των περιβαλλοντικών όρων του ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

Αναφορά προς την ειδική υπηρεσία επιθεωρητών περιβάλλοντος και το κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος της Π.Ε. Θεσπρωτίας κατατέθηκε, μετά από αυτοψία που έγινε στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου, παρουσία της Δημάρχου...

Α. 1. Μετά από διαμαρτυρίες και καταγγελίες κατοίκων της Τ. Κ. Καρβουναρίου του Δήμου Σουλίου για προβληματική λειτουργία του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουναρίου) και ύστερα από αίτημα και συνεννοήσεις του Πρόεδρου της Τ. Κ. Καρβουναρίου, πραγματοποιήθηκε την 29η Φεβρουαρίου 2012 αυτοψία στο εν λόγω έργο με την παρουσία:

 

Της Δημάρχου Σουλίου κ. Σταυρούλας Μπραΐμη-Μπότση και  δυο  αντιδημάρχων, των κ. κ. Πέτσιου και Πανταζή
Του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ κ. Ιωάννη Λώλου
Του Προέδρου της Τ. Κ. Καρβουναρίου κ. Ιωσήφ Μπέλλου
Του κ. Θωμά Φώτση Χημικού Μηχανικού
Του κ. Παύλου Αλεξίου Πολιτικού Μηχανικού
Των κ. κ. Χρίστου Παπαδόπουλου και Θοδωρή Χόβολου, πολιτών της περιοχής και
Του τεχνικού εκπροσώπου του Αναδόχου λειτουργίας του ΧΥΤΑ

2. Σημειώνουμε ότι προ δέκα (10) μηνών είχαμε πραγματοποιήσει άλλη αυτοψία παρουσία της κ. Δημαρχου Σουλίου, στην οποία είχαμε διαπιστώσει τα ίδια σχεδόν προβλήματα που διαπιστώσαμε και στην παρούσα αυτοψία, τα οποία δεν έχουν επιλυθεί.

Πιο συγκεκριμένα διαπιστώθηκε:

Β. 1.    α. Η κάλυψη των απορριμμάτων ήταν οπτικά ικανοποιητική. Κατά  δήλωση του τεχνικού του Αναδόχου λειτουργίας το ποσοστό των  αδρανών επικάλυψης των απορριμμάτων κυμαίνεται από 20-30% κατ΄ όγκον.

β. Για την συμπίεση των απορριμμάτων, που επιτυγχάνεται κατά  τη υγειονομική ταφή (με τον «κατσικοπόδαρο»), δεν υπάρχουν εκτιμήσεις.

γ. Υπάρχει ελεύθερη επιφάνεια στραγγισμάτων περί τα 200 τμ, με φαινόμενα ανάβλυσης ή έκλυσης αερίου.

δ.  Υπάρχει οσμή γύρω από το επίπεδο εργασίας.

ε.  Αισθητή αύξηση των γλάρων, (κατ΄ εκτίμηση 4πλασιασμός).

στ. Υπάρχουν ενδείξεις διάθεσης ορυκτελαίων εντός του όγκου ταφής.

2. Η εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων δεν λειτουργεί.

 Με ενεργοποίηση, κατά την αυτοψία, του αερισμού, υπήρξε προσπάθεια να εμφανισθεί παραπλανητικά ότι η μονάδα λειτουργεί. Ομολογήθηκε στη συνέχεια ότι από την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στη λειτουργία του αυτοματισμού των αντλιών τροφοδοσίας της εγκατάστασης.

3. Υπάρχει διαρροή στραγγισμάτων από τον ΧΥΤΑ, εκτός χώρου ΧΥΤΑ στο κατάντι ρέμα, που εκβάλλει στον Κωκκυτό ποταμό, κατά παραβίαση ρητής διατύπωσης της ΑΕΠΟ. Η διαρροή συνεχίζεται παρά την σφράγιση του αγωγού εκκένωσης του φρεατίου άντλησης των  στραγγισμάτων (23/2). Δεν υπάρχει ακόμη εξήγηση από τον υπεύθυνο λειτουργίας, με  επιχείρημα ότι διερευνάται το ζήτημα.

4. Επιβεβαιώθηκε από τον τεχνικό και τον ΦΟΣΔΑ ότι μεταφέρονται στραγγίσματα με βυτίο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Πάργας. Τούτο γίνεται από 10/2/2012, κατά παραβίαση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών  Όρων (ΑΕΠΟ), που δεν προβλέπει κάτι τέτοιο.

5. Οι υποδομές για το μεθάνιο δεν υλοποιούνται, λόγω έλλειψης αδρανών.

6. Οι γεωτρήσεις για τον έλεγχο του υδροφόρου δεν είχαν και δεν έχουν νερό και επομένως δεν επιτρέπουν την αξιοποίησή τους για τον έλεγχο στεγανότητας του κελιού ταφής.

7. Υπάρχουν ενδείξεις εισροής ομβρίων νερών στο κελί ταφής, λόγω αστοχίας τμημάτων των αγωγών συλλογής των ομβρίων. Πλέον έντονες είναι οι ενδείξεις κοντά στο σημείο της ενεργού εισόδου στο επίπεδο εργασίας, όπου και λιμνάζουν νερά.

8. Τα στοιχεία των χημικών αναλύσεων είναι κατά πρωτοφανή τρόπο ασύμβατα με κάθε λογική. Συγκεκριμένα για την εγκατάσταση επεξεργασίας των στραγγισμάτων τα εξερχόμενα από την επεξεργασία υγρά εμφανίζονται πιο ρυπασμένα από τα εισερχόμενα !!! (παράμετροι BOD5 και  COD). Και για τις χημικές αναλύσεις και για τα μηνιαία τοπογραφικά δεν γίνεται προσπάθεια αξιοποίησής τους (από τον Ανάδοχο, τον ΦΟΣΔΑ ή την επίβλεψη), θεωρούμενα απλώς ως τυπική υποχρέωση.

9. Δεν γίνεται καταγραφή της απόληψης αδρανών.

10. Υπάρχει εγκαταλειμμένο φορτηγό όχημα στον κύριο δρόμο εντός του ΧΥΤΑ.

11. Δεν έγινε σε αυτή τη φάση έλεγχος στο σύστημα καταγραφής εισερχομένων απορριμμάτων, σε θέματα προσωπικού, (υγιεινής και ασφαλείας κλπ.) και σε  οικονομικά στοιχεία.

Γ. Ο εκπρόσωπος του Αναδόχου δήλωσε ότι από πλευράς τους έχουν γνωστοποιήσει τις ελλείψεις που υπήρχαν από την ανάληψη λειτουργίας του ΧΥΤΑ, ενώ ο Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ ανέφερε ότι με έγγραφά του προς την Περιφέρεια Ηπείρου, τα οποία ενεχείρισε στην κ. Δήμαρχο Σουλίου, είχε επισημάνει τα προβλήματα αυτά και ζητούσε διευκρινίσεις  επ΄ αυτών.

Δ. Κατόπιν όλων αυτών επειδή θεωρούμε ότι παραβιάζεται η με αριθμό 3679/24-9-2003 Απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων λειτουργίας του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου (Καρβουναρίου), σας καλούμε για τους σχετικούς ελέγχους και την άμεση λήψη μέτρων για την σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ και για την προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής.  

Φώτσης Θωμάς
Αλεξίου Παύλος
Χόβολος Θεόδωρος
Παπαδόπουλος Χρήστος
Σπύρου Γεώργιος

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!