Πασχαλινό μήνυμα του Μητροπολίτη Παραμυθιάς

Τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζει καί πανηγυρίζει ὅλος ὁ χριστιανικός κόσμος πού ἐκδηλώνει τήν πίστη του στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μέ τήν χαρμόσυνη ἰαχή, πού εἶναι μαζύ χαιρετισμός...

Ἡ ἀνάσταση ὅμως τοῦ Χριστοῦ ἐθριάμβευσε καί θριαμβεύει πάντοτε μέσα στήν ζωή τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας καί ὅλων τῶν πιστῶν ἀνθρώπων.

 

Αὐτοί γνώρισαν καί γνωρίζουν τήν δύναμή της, μέ τήν ὁποία κατόρθωσαν τήν τελειότητα τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί ἐνδύ θηκαν τήν ἀθανασία. Αὐτοί ζοῦν πάντοτε καί θαυματουργοῦν καί ἀποδεικνύουν ἀληθινούς τούς λόγους τοῦ Σωτῆρος, πού βεβαιώνει τήν ἀνάσταση λέγοντας ὅτι, ” ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ κἄν ἀποθάνη ζήσεται ” .

Γι’ αὐτό ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ βάση τῆς χριστιανικῆς πίστεως στήν ὁποία στηρίχθηκε ἡ ζωή καί ἡ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξη χριστιανός χωρίς πί στη στήν άνάσταση. Ἡ πίστη στήν ἀνάσταση χαρίζει στούς πι στούς, καί στή ζωή αὐτή, δύναμη, ὑπομονή καί διάθεση γιά δημιουργία, καί στό τέλος ἀμείβει τίς προσπάθειές μας καί τόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς μας. Γιά αὐτό ὁ πιστός χριστιανός γνωρίζοντας, ὅτι ἡ ἀνάσταση εἶναι ἡ ζωή του καί ἡ αἰώνια ἐλπίδα του, ἀνα φωνεῖ πάντοτε μέ πίστη καί ἐνθουσιασμό

“Χριστός  ἀνέστη”.

Χρόνια πολλά καί ἀπό τόν Ἀναστάντα Κύριο εὐλογημένα.

†  Ο   Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι Α Σ   Τ Ι Τ Ο Σ

In this article

Join the Conversation