Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ΧΥΤΑ Καρβουναρίου: Δεν τηρήθηκε η περιβαλλοντική νομοθεσία

Νέα δεδομένα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ήπειρο δημιουργεί η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου αποτελεί «περίπτωση μη τήρησης των αποφάσισθέντων μέτρων κατόπιν της διενεργηθείσας...

Στην απάντησή του, ο επίτροπος κ. Potočnik, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι «με βάση τις πληροφορίες που διαβιβάσθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην Επιτροπή, ο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου εγκρίθηκε και κατασκευάστηκε με τήρηση της ενωσιακής νομοθεσίας. Ωστόσο, επειδή πρόσφατα παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα δυσλειτουργίας, τα οποία γνωστοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές ώστε να λάβει τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να κρίνει εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα που θα επιτρέψουν στον ΧΥΤΑ να λειτουργήσει και πάλι με τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ» καταλήγοντας την απάντησή του, ο Επίτροπος σημειώνει ότι η περίπτωση του ΧΥΤΑ Παραμυθιάς είναι περίπτωση «μη τήρησης των αποφασισθέντων μέτρων κατόπιν της διενεργηθείσας αξιολόγησης και αδειοδότησης».Με βάση την απάντηση αυτή ο Ν. Χουντής επανήλθε με νέα ερώτηση και ζητεί περαιτέρω διευκρινίσεις για την μη τήρηση των αποφασισθέντων μέτρων, προκειμένου για την προστασία του περιβάλλοντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τις ελληνικές Αρχές «να δώσουν τις αναγκαίες διευκρινίσεις και να κρίνει εάν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα που θα επιτρέψουν στον ΧΥΤΑ να λειτουργήσει και πάλι με τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ». Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής αναφερόταν σε αυτοψία που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Ηπείρου, στις 21 Μαρτίου στον ΧΥΤΑ, όπου «διαπιστώθηκαν κατασκευαστικά λάθη και παραλείψεις». Ο Ν. Χουντής στην ερώτησή του σημείωνε επίσης ότι «το έργο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές», αφού -όπως αποκαλύφθηκε- υπάρχει «έλλειψη αποστραγγιστικής στρώσης στα πρανή με απότομη κλίση… δεν έχει κατασκευαστεί φρεάτιο άντλησης στραγγισμάτων εντός λεκάνης του ΧΥΤΑ, καθώς επίσης δεν έχουν τοποθετηθεί οι δύο αντλίες ανύψωσης των στραγγισμάτων». Ζητούσε, δε, «να ελεγχθούν οι καταγγελίες για τα σφάλματα και της παραλείψεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής».

 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!