6 προσλήψεις χρονικής διάρκειας δύο μηνών στο Δήμο

Σε πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, έγια την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ύδρευσης, προχωρά ο Δήμος Σουλίου,...

Σε πρόσληψη 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, έγια την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ύδρευσης, προχωρά ο Δήμος Σουλίου, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες:

3 ΥΕ Eργατών/τριών – 2 μήνες
3 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων – 2 μήνες

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Α) Για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (γενικών καθηκόντων)
Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, για την μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
Κάρτα ανεργίας ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος.-

Β) Για ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων έργων (τσάπας-JCB)
Όπως για την ειδικότητα ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας (Γενικών Καθηκόντων) και συμπληρωματικά ανάλογα με τα ειδικά -τυπικά προσόντα που διαθέτει ο υποψήφιος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα Γραφεία του Δήμου Σουλίου, οδός Κ. Καραμανλή 179 Παραμυθιά, από 22-06-2012, ημέρα Παρασκευή , μέχρι και 27-06-2012, ημέρα Τετάρτη. (τηλεφωνικό κέντρο Δήμου :2666360100)

In this article

Join the Conversation