Έργα αποκατάστασης χωματερών Σκανδάλου και Τσαγγαρίου

Την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στο Σκάνδαλο και το Τσαγγάρι, γνωστοποίησε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου η οποία προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του σχετικού...

Την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στο Σκάνδαλο και το Τσαγγάρι, γνωστοποίησε η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου η οποία προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του σχετικού έργου.

Στο Σκάνδαλο η ΧΑΔΑ βρισκεται στην θέση Μπουρίμα ενώ στο Τσαγγάρι στην θέση Γραβίλα.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι:
Έργα διαμόρφωσης – στεγανοποίησης απορριμματικού αναγλύφου, έργα διαχείρισης ομβρίων υδάτων και έργα αποκατάστασης-προστασίας του χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον διαγωνισμό μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, στα Ιωάννινα, οδός Πλατεία Πύρρου 1, Τ.Κ. 452 21 μέχρι τις 19-07-2012. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2651087401, fax επικοινωνίας 26510 87449, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνίας κος Μπακανιάρης Ε.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!