Τι προβλέπει η συμφωνία ΕΑΣ και Βίκου

Σύμφωνο μετόχωνΠοσοστό του Στρατηγικού Συνεργάτη: 67.77%, Ποσοστό των ΕΑΣ: 32.23%. Ο στρατηγικός συνεργάτης θα καλύψει το συνολικό ποσό της προσφοράς που υπέβαλαν οι ΕΑΣ στο διαγωνισμό. Μετά την...

Υποχρεώσεις εταιρείας και ανάγκες σε κεφάλαια
Θα επιδιωχθεί να υπάρξει επαναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού για να μην καλυφθεί με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και διαφοροποιηθούν τα ποσοστά των ΕΑΣ.Στόχος είναι τα κεφάλαια που χρειάζονται για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της εταιρείας να καλύπτονται από την κερδοφορία της εταιρείας για να μη διαφοροποιείται η μετοχική σύνθεση.Εάν χρειαστούν πρόσθετα κεφάλαια, θα ενημερώνονται οι ΕΑΣ και εφόσον διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια θα συμμετέχουν αναλογικά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (προτιμησιακό δικαίωμα).

Διανομή μερισμάτων/ κερδών
Το Δ.Σ. θα προτείνει/ απορρίπτει πληρωμή μερισμάτων. Οι προτάσεις του Δ.Σ. σχετικά με διανομή μερισμάτων θα εγκρίνονται με υπερψήφιση από το 80% των μετόχων

Δυνατότητα μεταβίβασης μετοχών
Περιορισμοί μεταβίβασης: Αμοιβαίο δικαίωμα πρώτης άρνησης ή προσφοράς σχετικά με όποια μεταβίβαση ή πώληση μετοχών.Οι μετοχές των ΕΑΣ δεν θα μεταβιβαστούν σε ανταγωνιστή.Ο τελικός παραλήπτης των μεταβιβαζόμενων μετοχών θα γίνεται συμβαλλόμενο μέρος του Συμφώνου Μετόχων.Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών από το Στρατηγικό Συνεργάτη θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των ΕΑΣ, εκτός από εταιρείες οι οποίες ανήκουν πλειοψηφικά στον ίδιο ή από συγγενικά πρόσωπα Α’ βαθμού, και ο νεοεισερχόμενος μέτοχος θα αποδέχεται τους όρους του παρόντος.Δικαίωμα μειοψηφίας να πουλήσει τις μετοχές της στην ίδια τιμή που θα πουλήσει και η πλειοψηφία (κατά τα ισχύοντα στην αγορά) (tag-along right) θα εφαρμόζεται μετά από μία συμφωνημένη περίοδο 10 ετών.

Διασφάλιση και ανάπτυξη της εταιρείας
Η εμπειρία του Στρατηγικού Συνεργάτη στη διακίνηση προϊόντων στην ελληνική αγορά, το πελατολόγιο της, το δίκτυο διανομής και το δυνατό εμπορικό της τμήμα θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη της εταιρείας ΔΩΔΩΝΗ.Θα επεκταθεί το υπάρχον εξανωγικό δίκτυο της εταιρείας σε συνεργασία με το δίκτυο του Στρατηγικού Συνεργάτη και τη συνεργασία με νέες εταιρείες στο εξωτερικό.Για την χρήση του σήματος της ΔΩΔΩΝΗΣ σε άλλα προϊόντα στο εξωτερικό θα πρέπει να δίνεται έγκριση από την Εν Ελλάδι μητρική εταιρεία και θα καταβάλλονται τα σχετικά royalties.Ο Στρατηγικός Συνεργάτης δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει ο ίδιος ή μέσω θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών σε άλλη παρόμοια εταιρεία στην Ελλάδα

Αντιπροσώπευση στο Δ.Σ
Στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμμετέχουν οι ΕΑΣ με το ποσοστό που τους αναλογεί

Εσωτερικός έλεγχος.
Στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου θα συμμετέχει εκπρόσωπος που θα ορίζεται από τις ΕΑΣ.

In this article

Join the Conversation