300 ευρώ σε κάθε οικογένεια με χαμηλό εισοδήμα και με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς, ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες ότι: Με την αριθμ. 2/46354/0026/20.7.2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟ που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με...

1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

2.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντίτυπα που περιλαμβάνει:
i) το Φορέα/Ειδικό Φορέα/Κ.Α.Ε.,
ii) το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iii) τα στοιχεία του δικαιούχου [ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας,
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN],
iv) την αιτιολογία και το σχολικό έτος στο οποίο αναφέρεται η εισοδηματική ενίσχυση,
v) το πληρωτέο ποσό,
vi) την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

β. Η ανωτέρω κατάσταση θεωρείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Αίτηση του δικαιούχου
4. Βεβαίωση του διευθυντή δημόσιου σχολείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος που έληξε. Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση.

5. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ίδιου έτους (Έντυπου Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ.

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.

7. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

Για τη διαδικασία και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους διευθυντές των σχολείων τους.

In this article

Join the Conversation