Ενημέρωση απο τον Δήμο Σουλίου για το ειδικό τέλος στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Ο Δήμος Σουλίου, ενημερώνει όλους τους καταναλωτές ρεύματος για τις αλλαγές που προέκυψαν στους τελευταίους λογαριασμούς στο ύψος του επιβαλλόμενου από τη Δ. Ε. Η. Έκτακτου Ειδικού Τέλους...

Ο Δήμος Σουλίου, ενημερώνει όλους τους καταναλωτές ρεύματος για τις αλλαγές που προέκυψαν στους τελευταίους λογαριασμούς στο ύψος του επιβαλλόμενου από τη Δ. Ε. Η. Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Το τέλος αυτό επιβλήθηκε με το άρθρο 53 του νόμου 4021/2011. Για τον υπολογισμό του λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας, το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, με τον αντίστοιχο συντελεστή. Για το Δήμο μας ισχύουν οι εξής συντελεστές :

1.- Συντελεστής 0,5 για πολυτέκνους και ανάπηρους (ειδικές κατηγορίες και διαδικασία), με ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν σε περιοχές με τιμή ζώνης από 0 έως και 3.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
2.- Συντελεστής 3 για ακίνητα με τιμή ζώνης μέχρι 500 ευρώ (εδώ περιλαμβάνονται όλες οι Τοπικές Κοινότητες και συνοικισμού του Δήμου Σουλίου, καθώς και τα ακίνητα που βρίσκονται στη Δημοτική Κοινότητα Παραμυθιάς μόνο όσα βρίσκονται εντός της ζώνης Γ και εκτός οριοθετημένων ζωνών.
3.- Συντελεστής 4 για τα ακίνητα που βρίσκονται στις ζώνες Α και Β της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, αφού η αντικειμενική τους αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Το 2011 σε όλα τα ακίνητα που βρίσκονται στη διοικητική περιφέρεια του Δήμου Σουλίου, ο συντελεστής από τη Δ. Ε. Η. υπολογίστηκε επί 3. Για το 2012 έγινε με βάση την τιμή ζώνης για κάθε ακίνητο από τα στοιχεία που δόθηκαν από την αρμόδια Δ. Ο. Υ.  Στους λογαριασμούς που ήδη έχουν εκδοθεί από τη ΔΕΗ, όποιοι καταναλωτές δικαιούνται μειωμένο συντελεστή, μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Δ. Ο. Υ., όπως προβλέπεται από την Α.Υ.Ο. Πολ. 1056/02.03.2012, καταθέτοντας σε αυτή τα απαραίτητα δικαιολογητικά . Ο Δήμος χορηγεί μόνο την έντυπη υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση για τα τετραγωνικά μέτρα.

Για περισσότερες διευκρινήσεις και πληροφορίες, καθώς και για τη διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε λογαριασμούς ρεύματος ( όπως τετραγωνικά μέτρα, παλαιότητα κτιρίων και αλλαγή ζωνών), οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Σουλίου , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2666360100- αρμόδιος υπάλληλος Ντρίτσος Σταύρος.

In this article

Join the Conversation