Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης

Σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια  υλικών ύδρευσης, προχωρά ο Δήμος Σουλίου. Η προμήθεια  αφορά υλικά ύδρευσης που θα καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας ύδρευσης...

Σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η προμήθεια  υλικών ύδρευσης, προχωρά ο Δήμος Σουλίου. Η προμήθεια  αφορά υλικά ύδρευσης που θα καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. Η ενδεικτική δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 27.754,34 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23%.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από πιστώσεις του Δήμου Σουλίου. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις προμηθευτών. Οι διαγωνιζόμενοι για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους και εγγύηση συμμετοχής 1.388,00 €. Οι προσφορές στον διαγωνισμό  γίνονται δεκτές μέχρι την  03/10/2012 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.00.π.μ όποτε και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των στοιχείων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών όλες τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τα γραφεία των Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Σουλίου (τηλ. 2666360129 αρμόδιος υπάλληλος  Κολιούση Χριστίνα).

Κατεβάστε την διακύρηξη από εδώ 

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!