Διενέργεια τακτικού ελέγχου των δημοτικών οικονομικών καταστάσεων

ΘΕΜΑ «Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σουλίου, της διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31/12/2012». Ο Δήμος Σουλίου ενδιαφέρεται για την διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του...

ΘΕΜΑ «Διενέργεια τακτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σουλίου, της διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31/12/2012».

Ο Δήμος Σουλίου ενδιαφέρεται για την διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Σουλίου, της διαχειριστικής χρήσεως που λήγει 31/12/2012. Ο έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τα οποία είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας μέχρι και την Παρασκευή 26/10/2012 και ώρα 14.00′.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ» και θα είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλ. 2666360124  (κ. Μαμούρης Δημήτριος).

 

Η Δήμαρχος Σουλίου
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!