Προκήρυξη για πρόσληψη καθαρίστριας στο ΓΕΛ Παραμυθιάς

Δημοσιεύτηκε προκήρυξη της σχολικής επιτροπής του Δήμου, με θέμα την πρόσληψη μίας καθαρίστριας για το γενικό λύκειο Παραμυθιάς. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 7.11.2012 και ώρα...

Δημοσιεύτηκε προκήρυξη της σχολικής επιτροπής του Δήμου, με θέμα την πρόσληψη μίας καθαρίστριας για το γενικό λύκειο Παραμυθιάς. Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η Τετάρτη 7.11.2012 και ώρα 14:30 και η κατάθεση τους θα γίνεται στο δημαρχείο Παραμυθιάς.

Τα κριτήρια επιλογής είναι κυρίως κοινωνικοοικονομικά τα οποία θα γνωστοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους με ευθύνη τους στην αίτησή τους και τα οποία θα συνεκτιμήσει κατά περίπτωση η Σχολική Επιτροπή. Σε περίπτωση δηλώσεως ψευδών στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου στο διαγωνισμό είναι:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο από τους ενδιαφερόμενους.

Η σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της μέχρι και την 30η Ιουνίου 2013. Η καταβολή της αμοιβής των ανάδοχων καθαριστριών θα γίνεται μετά την απόδοση-μεταβίβαση της αντίστοιχης πίστωσης από το Ε.Ι.Ν. προς τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σουλίου.

 

In this article

Join the Conversation