Πρόσληψη 14 εκπαιδευτικών στη Παραμυθιά

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια αποζημίωση συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου...

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια αποζημίωση συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ, που εδρεύει στην Παραμυθιά. Οι θέσεις ειναι οι εξής:

Παιδαγωγός ΠΕ 1
Εκπαιδευτής Ξένης Γλώσσας ΠΕ (γαλλικής γλώσσας) 1.
Φιλόλογος ΠΕ 2
Γυμναστών ΠΕ με ειδικότητα Αναψυχή Κλειστού χώρου (παραδοσιακών χορών) 1
Γυμναστών ΠΕ με ειδικότητα Αναψυχή Κλειστού χώρου (μοντέρνων χορών) 1
Γυμναστών ΠΕ με ειδικότητα Αναψυχή Κλειστού χώρου (μουσικοκινητικής αγωγής) 1
Πληροφορικής ΤΕ (Software) 2
Θεατρικής Αγωγής ΠΕ 1
Εικαστικών ΠΕ 1
Μουσικοί ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (χορωδίας) 1
Μουσικοί ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ (φιλαρμονικής) 1
Νηπιαγωγός ΠΕ 1

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ‘ΑΡΩΓΗ’, 49 Προκρίτων Παραμυθιά Θεσπρωτίας, Τ.Κ.46200 – Κτίριο: Ά Παιδικού Παραμυθιάς, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Μάρκου Γεωργία (τηλ. επικοινωνίας:2666022366). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατεβάστε όλη την προκύρηξη από εδώ, Την Περίληψη από εδώ και το έντυπο ΣΟΧ από εδώ

In this article

Join the Conversation