Διαγωνισμός για συντήρηση οχημάτων του Δήμου

H Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Σουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και...

H Δήμαρχος Σουλίου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Σουλίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών (επί τιμοκαταλόγου), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 46.500,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 5η  Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 11:00′ π.μ., ώρα λήξης 11:30′ π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ. Καραμανλή) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, κοινοπραξίες που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Αντίγραφο της διακήρυξης κατατίθεται στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Σουλίου και βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 09.00 πμ έως 13:30 μμ. Η ημέρα λήξης διάθεσης των τευχών διακήρυξης είναι η 04/12/2012 και ώρα 13:30μ.μ. Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλέφωνο Γραφείο Προμηθειών Δήμου Σουλίου 2666360132, υπεύθυνος υπάλληλος ο κ. Μαραζόπουλος Αθ.

Κατεβάστε την μελέτη και τα έντυπα προσφοράς από εδώ και την διακήρυξη από εδώ 

In this article

Join the Conversation