Στο ΕΣΠΑ πράξη για 60 ανέργους στη Θεσπρωτία

Την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης «Ιόνια Πύλη Θεσπρωτίας για τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την απασχόληση» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με...

Την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ της πράξης «Ιόνια Πύλη Θεσπρωτίας για τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό και την απασχόληση» υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, με τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας.

Δικαιούχος της πράξης – προϋπολογισμού 250.000 ευρώ – είναι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσπρωτία – Ιόνια Πύλη». Ειδικότερα, η πράξη αφορά στην προετοιμασία 60 ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το συνολικό έργο έχει ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων και των επιχειρήσεων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στον πρωτογενή τομέα με παράλληλη ενίσχυση του τουρισμού και ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης.

Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, που ήδη δραστηριοποιείται στην αγροτική/ κτηνοτροφική παραγωγή και τον τουρισμό, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων δραστηριότητας.Από το σύνολο των ωφελουμένων το 25% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών, το 25% θα είναι γυναίκες, το 50% θα απασχοληθούν σε δυναμικούς κλάδους όπως πράσινη οικονομία, εναλλακτικός τουρισμός, νέες τεχνολογίες, πολιτισμός και το 8% θα συστήσουν κοινωνικές επιχειρήσεις.Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες

In this article

Join the Conversation