O Θωμάς Πιτούλης απαντά για το Αρδευτικό έργο Χότχοβας

ΘΕΜΑ:  Απάντηση σχετική με τo«Αρδευτικό έργο Χότχοβας Ν. Θεσπρωτίας» Απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα, και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, θεωρούμε κατ΄ αρχάς θετικό το ενδιαφέρον σας για το ζήτημα. Δεδομένου...

3. Επειδή θεωρούμε ότι δεν είναι γνωστά τα στοιχεία της μελέτης, σας γνωρίζουμε ότι :
α. Με βάση την εγκεκριμένη ΜΠΕ και την Τεχνική μελέτη του έργου, «προβλέπεται η κατασκευή ταμιευτήρα,  ο οποίος κατά τη χειμερινή περίοδο θα συγκεντρώνει μέρος των υδάτων της απορροής της κλειστής λεκάνης, προκειμένου το καλοκαίρι να χρησιμοποιούνται για την άρδευση των αξιοποιούμενων εκτάσεων» (σελ. 2 της ΜΠΕ και Οριζοντιογραφία ΜΠΕ-Β3). Η έκταση του ταμιευτήρα μαζί με την τάφρο διαχείρισης ανέρχεται περίπου σε 230 στρ.
β. Ταυτόχρονα προβλέπεται περιμετρικά του ταμιευτήρα, η δέσμευση μιας έκτασης περίπου 700 στρ, που δεν θα κατασκευαστούν  έργα άρδευσης, για τη διατήρηση σε ετήσια πλέον βάση και αναβάθμιση του εποχικού υγρολίβαδου, η κατασκευή επί του αναχώματος του ταμιευτήρα παρατηρητηρίων για τα πουλιά, η φύτευση των πρανών του εξωτερικά, για την αποφυγή αισθητικής επιβάρυνσης  κλπ.
γ. Συνολικά δηλαδή θα προκύψει αναβάθμιση του υγρότοπου, με μια συνολική υγροτοπική έκταση 950 περίπου στρ. στη θέση ενός υγρολίβαδου που «σήμερα έχει καθαρά εποχικό χαρακτήρα» (σελ. 2 της ΜΠΕ), σε τμήματα του οποίου υπήρχαν καλλιέργειες και πίεση για την επέκτασή των, δεδομένου ότι μέρος του είναι ιδιοκτησίες κατοίκων της περιοχής.
δ. Για την εξασφάλιση της παρουσίας νερού στο υγρολίβαδο καθ΄ όλο το έτος, προβλέπονται «έργα ελέγχου και διατήρησης της στάθμης των υδάτων στη λιμναία περιοχή της Χότχοβας» (Υπερχειλιστές κάτω από τα αναχώματα του δρόμου πρόσβασης, ύψους 1,00μ,  Υπερχειλιστής μεταξύ Υγρολίβαδου και τάφρου Διαχείρισης των υδάτων), που είναι το μέγιστο ύψος νερού, που πρέπει κατά την ΜΠΕ να υπάρχει στο υγρολίβαδο.
ε. Επίσης προβλέπεται από το Αντλιοστάσιο που θα κατασκευαστεί παραπλεύρως του ταμιευτήρα, να υπάρχει «η δυνατότητα εμπλουτισμού του υγρολίβαδου με πρόσθετες ποσότητες νερού από τον προτεινόμενο ταμιευτήρα» σε περιπτώσεις παρατεταμένης ξηρασίας. στ. Από τα προϊόντα εκσκαφής του ταμιευτήρα, όπως προβλέπεται από την ΜΠΕ, ένα σημαντικό μέρος τους διατέθηκε για την κατασκευή του αναχώματος και με τα υπόλοιπα έγινε η «διάστρωση στην ευρύτερη χαμηλή περιοχή της πεδιάδας σε μέγιστο πάχος της τάξης των 0,50m» (σελ. 46, 66,74 της ΜΠΕ).

4. Η Υπηρεσία μας που κατασκεύασε το πρώτο μέρος του έργου, μέσω της Αναδόχου «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο τήρησε και τηρεί, όπως προβλέπεται, τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς όρους, την  ΜΠΕ και την Τεχνική Μελέτη:
α. Η έκταση, το βάθος του ταμιευτήρα και το ύψος του αναχώματος είναι ακριβώς αυτά που προβλέπονται στην ΜΠΕ και στην Απόφαση ΕΠΟ και είναι προσιτά για τον κάθε έλεγχο.
β. Η συγκράτηση νερών στο υγρολίβαδο κατά την φάση λειτουργίας του έργου, σε μέγιστο ύψος 1,00μ., επιτυγχάνεται με τα κατασκευασθέντα ειδικά τεχνικά έργα (Οχετός – υπερχειλιστής μεταξύ Υγρολίβαδου και τάφρου Διαχείρισης των υδάτων).  Η διάστρωση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής στην χαμηλή περιοχή της πεδιάδας σε πολύ μικρό πάχος, έγινε όπως προβλέπεται στην ΜΠΕ.

5. Το έργο πέραν της Υπηρεσίας μας, έχει δεχθεί τον έλεγχο και άλλων Αρχών και φορέων, (ΕΣΠΕΛ, Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου, Δ/νση Υδάτων Ηπείρου, ΚΕΠΠΕ, ΥΠΕΚΑ, κλπ), έχει υποβληθεί επερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ έχει γίνει από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ακόμη και καταγγελία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Η Υπηρεσία έχει απαντήσει εγγράφως σε όλα τα έγγραφα και τα ζητήματα που της έχουν υποβληθεί και δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής κανένα σχετικό ζήτημα από τα έγγραφα, τις εκθέσεις και τις Αρχές.

6. α. Πρόκειται για ένα έργο σύνθετο (αρδευτικό-περιβαλλοντικό-αντιπλημμυρικό) και δύσκολο, γιατί η περιοχή  κατακλύζεται  το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου από νερά και τα τελευταία χρόνια είχαμε έντονα φαινόμενα πλημμυρών, πράγμα που επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών στην χαμηλή περιοχή της πεδιάδας, μόνον τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο και για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκαν προσωρινές ρυθμίσεις και μεταβατικά έργα.
β. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ολοκληρωθεί. Οι βασικές χωματουργικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Έχουν καθυστερήσει κυρίως τα αρδευτικά δίκτυα από ζητήματα που έχουν θέσει οι κάτοικοι του Νεοχωρίου σε σχέση με τον Αναδασμό.
 γ. Με την ολοκλήρωση του έργου,  με τη δημιουργία του «ταμιευτήρα στο χαμηλότερο σημείο της Λιμνοπούλας που έχει ως επί το πλείστον θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον», στη θέση ενός υγρολίβαδου με εποχικό χαρακτήρα, που εξέλιπε συνήθως στο τέλος της Άνοιξης, ο υγρότοπος, «με τα προτεινόμενα έργα συνολικής ρύθμισης των υδάτων, θα παρουσιάζει μονιμότερη κατάσταση και θα υφίσταται καθ΄ όλην την διάρκεια  του  έτους» (σελ. 2 της ΜΠΕ), και θα υπάρξει τελικά «συνολική αναβάθμιση του οικοσυστήματος της περιοχής  (σελ. 53  της ΜΠΕ).

7. Ήδη τελευταία, μετά την ολοκλήρωση των βασικών χωματουργικών έργων και για πρώτη φορά μετά από χρόνια, υπήρχαν αρκετές ποσότητες νερού – πέραν του ταμιευτήρα – στις παράπλευρες υγρολιβαδικές εκτάσεις – ακόμη και τους θερινούς μήνες, όπως προβλέπεται και στο σχέδιο της ΜΠΕ, πράγμα που δεν συνέβαινε στο παρελθόν, και έτσι στην περιοχή παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της πανίδας και της χλωρίδας.

8. Θεωρούμε μετά από όλα αυτά, ότι τα δημοσιεύματα και οι ισχυρισμοί για την «καταστροφή» του υγρότοπου-που όλα αναπαράγουν μια καταγγελία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας που έγινε κατά την φάση κατασκευής του έργου, που απαντήθηκε από την Υπηρεσία μας – πέραν του ότι είναι γενικοί και αόριστοι, αφού δεν αναφέρουν συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα στοιχεία για την παραβίαση συγκεκριμένων όρων της ΑΕΠΟ, είναι αβάσιμοι και οφείλονται πιθανόν, κατά τη γνώμη μας, σε μη επαρκή γνώση των στοιχείων των μελετών του ή σε εσπευσμένη και πρόχειρη εκτίμηση της κατάστασης.

9. Τέλος η Υπηρεσία μας έχει απαντήσει άμεσα γραπτά και προφορικά σε όλες τις αναφορές, τα αιτήματα που έχουν διατυπώσει Αρχές, φορείς και πολίτες και έχει δηλώσει τη διάθεσή της προς κάθε κατεύθυνση για την παροχή διευκρινίσεων, για την συνεργασία και για την λήψη των όποιων βελτιωτικών μέτρων ή και την επανεκτίμηση της κατάστασης, μετά την ολοκλήρωση του έργου, μέσα από νόμιμες, διαφανείς  και επιστημονικές διαδικασίες.

10. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας για την παροχή όποιων διευκρινίσεων και στοιχείων ζητήσετε και για θετική αξιολόγηση των όποιων βελτιωτικών προτάσεων από πλευράς σας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

In this article

Join the Conversation