Τα ονόματα των δεκατεσσάρων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο Δήμο Σουλίου

Τα ονόματα των δεκατεσσάρων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στην ΝΠΔΔ Αρωγή του Δήμου Σουλίου, ανακοίνωσε σήμερα το Δημαρχείο.  Η πρόσληψη γινεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια...

Τα ονόματα των δεκατεσσάρων εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στην ΝΠΔΔ Αρωγή του Δήμου Σουλίου, ανακοίνωσε σήμερα το Δημαρχείο.  Η πρόσληψη γινεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωρομίσθια αποζημίωση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Για το δικαίωμα ένστασης οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή προς την επιτροπή ελέγχου των δικ/κων  και στην Δ/νση  ΝΠΔΔ ΑΡΩΓΗ-ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ -49 Προκρίτων (εντός κτιρίου παιδικού σταθμού)  46200 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ- υπόψη Μάρκου Γεωργία

Τα ονόματα όσων προσλαμβάνονται είναι τα εξής: 

    

In this article

Join the Conversation