Οι νέοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου

Τους νέους αντιδημαρχους και τους νέους εντεταλμένους δημοτικούς σύμβουλους ανακοίνωσε πριν από λίγο, η Δήμαρχος Σουλίου Σταυρούλα Μπραΐμη.   Έτσι λοιπόν μέχρι και τις έως 31-08-2014, οι αντιδήμαρχοι του...

Παππάς Παναγιώτης
α) καθ΄ ύλην οι αρμοδιότητες που αφορούν:
– Υπεύθυνος Δημοτολογίου
– Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας
– Έλεγχο και εποπτεία για θέματα τύπου και δημοσίων σχέσεων
– Τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα παιδείας – υγείας – Ν. Γενιάς και εθελοντισμού
– Συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές
– θέματα πολιτισμού και αθλητισμού σε συνεργασία με την ‘ΑΡΩΓΗ’ και την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου
– Θέματα Συλλόγων
– Θέματα δια βίου μάθησης και λαϊκής επιμόρφωσης
– Υπεύθυνος του προγράμματος των εκδηλώσεων για τις τοπικές εορτές, εθνικές επετείους
και πολιτιστικές εκδηλώσεις
– πολιτικές και δράσεις ισότητας
– Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
– τελεί πολιτικούς γάμους
– εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητας του
β)Κατά τόπο οι αρμοδιότητες για τα τοπικά διαμερίσματα Αυλοτόπου, Σαμονίδας,
Κουκουλιών, Φροσύνης, Τσαγγαρίου της δημοτικής ενότητας Σουλίου:
α) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
γ)Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
δ)Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
ε)Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν την δημοτική ενότητα ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
στ)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
η) Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο ανωτέρω αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει τη Δήμαρχο σε όλα τα καθήκοντά της όταν αυτή κωλύεται ή απουσιάζει και θα υπογράφει έγγραφα εκτός αυτών που απαιτείται έκφραση γνώμης και αποφασιστικής αρμοδιότητας π.χ. διορισμοί, προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές.
Επίσης θα αναπληρώνει και τον δεύτερο των Αντιδημάρχων κ. Γούσια Σπυρίδων του Παναγιώτη όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

 


  


Γούσιας Σπυρίδωνας
Α) καθ΄ ύλην οι αρμοδιότητες που αφορούν:
– Θέματα επιχειρηματικότητας, εμπορίου
– Αγροτικά Θέματα
– Υπεύθυνος ΤΟΕΒ
– Εποπτεία και ευθύνη της δημοτικής λαϊκής αγοράς, την άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– Τη διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
– την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες
– Περίπτερα
– ίδρυση και λειτουργία σφαγείων
– κανονισμός κοιμητηρίων και εποπτεία ευπρεπισμού και βελτίωσης υποδομών
– καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, άδειες μουσικών οργάνων, άδειες τεχνικών παιγνίων, βεβαίωση παραβάσεων, επιβολή κυρώσεων)
– Τουρισμός – τουριστική προβολή
– Διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και βοσκοτόπων καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργήσιμων εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο (θέματα γνησίων υπογραφής συμβαλλομένων)
– υπεύθυνος υλοτομίας
– εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητας του
– τελεί πολιτικούς γάμους
Β)Κατά τόπο οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς και για τα τοπικά διαμερίσματα Αγία Κυριακής, Ελαταριάς, Σαλονίκης, Πετουσίου της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς:
α) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
γ)Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
δ)Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις
δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των τμημάτων της Δημοτικής Ενότητας
ευθύνης του
ε)Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που
αφορούν τα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο
ζ) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και
Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
στ)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων τους.
η) Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Παππά Παναγιώτη του Γεωργίου σε όλα τα καθήκοντά του και στις καθ΄ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές του κατά την απουσία αυτού

 


Φράγκος Θωμάς
Α) καθ΄ ύλην οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία του φυσικού αρχιτεκτονικού πολιτιστικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
– Τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και τον έλεγχο της συντήρησης όλων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου.
-Έγκριση προμηθειών ανταλλακτικών.
-Επιβλέπει την τήρηση των βιβλίων του μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και των ημερολογίων των εργασιών των συνεργείων.
-Επιβλέπει την λειτουργία του γραφείου κίνησης
-Ερευνά την δυνατότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας των οχημάτων και ελέγχει την
κατανάλωση καυσίμων.
-Αρμοδιότητες τμήματος αποκομιδής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών
-Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας, η διαχείριση
αποβλήτων καθώς και η κατασκευή, συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού
καθαρισμού ( περιλαμβάνεται και η απόσυρση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων .
-Μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των
υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες νομής και επικαρπωτές των οικοπέδων.
-Ηλεκτροφωτισμός
-Δίκτυα ύδρευσης, ποιότητας νερού, χλωρίωσης (θέματα δημόσιας υγείας και υγειονομικού
ενδιαφέροντος
-Μεριμνά για εγκατάσταση δικτύων εναλλακτικών μορφών ενέργειας
-Συγκοινωνία, κυκλοφοριακό
-Αστική συγκοινωνία.
– Αμμοληψίες – Λατομεία
– Θέματα άρδευσης ,
– τελεί πολιτικούς γάμους
Β)Κατά τόπο οι αρμοδιότητες για τα τοπικά διαμερίσματα Καρυωτίου, Παγκρατίου, Σεβαστού, Ξηρολόφου, Καρβουναρίου, Χρυσαυγής, Προδρομίου, Ζερβοχωρίου, Αμπελιάς,
Γκρίκας, Ψάκκας της δημοτικής ενότητας Παραμυθιάς:
α) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
γ)Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του.
δ)Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των τμημάτων της Δημοτικής Ενότητας
ευθύνης του
ε)Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν τα τμήματα της Δημοτικής Ενότητας ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο
ζ) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
στ)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
η) Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Κωσταρά Σταύρο του Δονάτου σε όλα τα καθήκοντά του και στις καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές του κατά την
απουσία αυτού.

 


Κωσταράς Σταύρος
Α) καθ΄ ύλην οι αρμοδιότητες που αφορούν:
-Σχεδιασμός, Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και την ανάπτυξη. Έργα οδοποιίας – συστήματα άρδευσης- Αντιπλημμυρικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
– Συντήρηση αγροτικής Οδοποιίας
– Η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη ειδικότερα θέματα της τρίτης ηλικίας, εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, πρόνοιας, θέματα αστέγων, ‘κοινωνικό παντοπωλείο’.
– Υπεύθυνος ΚΕΠ
– Τελεί πολιτικούς γάμους
Β)Κατά τόπο οι αρμοδιότητες της δημοτικής ενότητας Αχέροντα:
α) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
γ)Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
δ)Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ,άδειες ταφής και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτική Ενότητα
ευθύνης του.
ε)Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για θέματα καθαριότητας, πολιτικής προστασίας, που αφορούν την δημοτική ενότητα ευθύνης του και συνεργάζεται με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο
ζ) Έχει τον έλεγχο και την εποπτεία για την καλή λειτουργία των δικτύων ΔΕΗ – ΟΤΕ και
Τηλεοπτικών Σταθμών στην Δημοτική Ενότητα ευθύνης του.
στ)Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
η) Εκπροσωπεί το Δήμο σε θέματα αρμοδιότητάς του.
Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα αναπληρώνει τον Αντιδήμαρχο κ. Φράγκο Θωμά του Νικολάου σε όλα τα καθήκοντά του και στις καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητές του κατά την απουσία αυτού. Κατά τόπο οι αρμοδιότητες των τοπικών κοινοτήτων Κρυσταλλοπηγής, Νεοχωρίου, Καλλιθέας, Πετροβίτσας, Πολυδρόσου, Π.Εκκλησιών, Πλακωτής θα ασκούνται από την κ. Δήμαρχο, συνεπικουρούμενη από τον Αντιδήμαρχο κ. Γούσια Σπυρίδων του Παναγιώτη και με αναπληρωτή τον ίδιο.

 


Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1)Μαμούρης Δημήτριος
– Παρακολούθηση και εποπτεία βεβαιώσεων και εισπράξεων εσόδων του Δήμου-Δικαίωμα υπογραφής (με εντολή Δημάρχου)
-Παρακολούθηση εξόδων Δήμου,Δικαίωμα υπογραφής (με εντολή Δημάρχου)
-Την υπογραφή με εντολή Δημάρχου βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων.(με εντολή Δημάρχου)

 

2) Μπρέστας Δημήτριος 
– θέματα αξιοποίησης περιουσίας του Δήμου
– Βελτίωση δημοτικών κτιρίων, παραχωρηθέντων και υπό παραχώρηση

 

3) Γκέγκας Κωνσταντίνος
-Εποπτεία-Έλεγχος-Συντονισμός μελετών που αφορούν έργα-παρεμβάσεις και αναπλάσεις στην πόλη και τα τοπικά διαμερίσματα.
-Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου
-Θέματα ρυθμιστικών σχεδίων/Γ.Π.Σ.
-Ανάπτυξη υπαίθρου και οικισμών
-Συνεργασία στα ανωτέρω θέματα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

 

4) Πέτσιος Πέτρος 
-Ευθύνη πολιτικής προστασίας, επιβάλλει και συντονίζει τις υπηρεσίες για την επίβλεψη ετοιμότητα αντιμετώπιση και αποκατάσταση τυχόν καταστροφών από θεομηνίες στα όρια του Δήμου.

 


Η κάθε μεταβιβαζόμενη αρμοδιότητα θα ασκείται αποκλειστικά και μόνον από τον Αντιδήμαρχο στον οποίο μεταβιβάζεται και για όλο το χρονικό διάστημα της θητείας του. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους θα έχουν το δικαίωμα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής και θεώρησης γνησίων φωτοαντιγράφων δημοσίων εγγράφων. Αν ο αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο δήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του αντιδημάρχου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί άλλος αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον δήμαρχο ή ο ίδιος ο δήμαρχος. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου

In this article

Join the Conversation