Τουριστική αξιοποίηση ανενεργού περιβαλλοντικού αποθέματος Παραμυθιάς

Το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Ε.Σ. (Καινοτόμος Αναπτυξιακός Ενεργειακός Σχεδιασμός), παρουσίασε μια εξαιρετική μελέτη για την ανάπτυξη του τουρισμού με τίτλο "Τουριστική αξιοποίηση ανενεργού περιβαλλοντικού αποθέματος". Από την πολυσέλιδη μελέτη, θα...

Να αξιοποιήσουμε τα σπήλαια και τις γεωλογικές ιδιομορφίες, που μπορούν να αποτελούν τουριστικό πόλο και πόρο.

Να επαναχρησιμοποιηθούν οι ερημοποιημένες περιοχές από παλαιότερες αλόγιστες κακές χρήσεις, προς τη κατεύθυνση του πρωτογενή τομέα, των Α.Π.Ε. κ.λ.π. αλλά μέσω νέων καινοτομιών και ορθό περιβαλλοντικό σύστημα διαχείρισης.

Γιατί αυτά δεν γίνονται;

Το συγκεκριμένο «ανενεργό απόθεμα», υπήρχε πάντα. Απλά οι μελετητές και οι ενδιαφερόμενοι χρηματοδότες-επενδυτές, «παρασύροντο» προς άλλες πιο εύκολες πρωτοβουλίες. Υπήρχε λογική, ήταν η λογική για μεν τους πρώτους, να διερευνούν θέματα μέσω άλλης προσέγγισης, μέσα από την καθημερινότητα και τις δυνητικές δράσεις, παράλληλα με μιας μορφής «εγκλώβισμα» σε στερότυπα πρότυπα και δυναμικές πρακτικές … συνέχεια παλαιότερων εμπειριών ή γνωρισμάτων. Οι δεύτεροι οι ενδιαφερόμενοι χρηματοδότες-επενδυτές, αποφεύγουν συστηματικά τα γραφειοκρατικά δύσκολα ή πολλές φορές και τολμηρά καινοτόμα σχέδια, που δεν μπορούσαν να γίνουν κατανοητά ή να ενταχθούν στα «καλούπια»  των υφιστάμενων νομοθετικών προβλέψεων, ή που επηρεαζόταν από κακές πρακτικές.

Μια συνηθισμένη κακή πρακτική, είναι η πολυνομία και οι συν-αρμοδιότητες. Όλοι συζητούν και αναφέρονται σε θέματα αξιοποίησης, σε θέματα παραχώρησης, αλλά εννοούν τις περισσότερες φορές  τις υπάρχουσες κτηριακές υποδομές, ή Δημόσιους Φορείς, ενώ θα μπορούσαν να παραχωρηθούν σε ξένους ομίλους επενδυτών.
 
Δεν είναι μόνο τα παραπάνω που λειτουργούν σαν τροχοπέδη, αλλά και άλλα, που πολλές φορές, ενδεχόμενα κρύβουν και άλλες ξεπερασμένες πρακτικές

Τα βασικά εργαλεία της σημερινής νέας ευνοούμενης ανάπτυξης είναι πολλά, αλλά θα μπορούσαν να συνοψιστούν σε 3 επίπεδα :

    Προστασία και σεβασμός του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού
    Ισόρροπη Αξιοποίηση με Περιβαλλοντικές και Πολιτισμικές Δράσεις
    Συμμετοχή της κοινωνίας και Συναντίληψη μέσω Κοινωνικής Διάχυσης

Το αναξιοποίητο απόθεμα (χερσαίο και υδάτινο) είναι μια ολόκληρη ενότητα με πολλές τοπικές ιδιομορφίες, πολλές παραμέτρους και πρέπει το θεσμικό πλαίσιο να κατευθύνεται μέσα από την διερεύνηση σε επιθυμητούς στόχους, που θα εξετάζονται με κοινές παραμέτρους αλλά και θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Η προσπάθεια που εφαρμόζεται από το ΔΙΚΤΥΟ Κ.Α.Ε.Σ., στοχεύει όχι σε μια μονολιθική ανανεωτική διαδικασία, αλλά μέσω μιας πολυκριτηριακής ανάλυσης και συναντίληψης, να δημιουργηθούν οι νέες προϋποθέσεις, η νέα φιλοσοφία διερεύνησης του αναξιοποίητου αποθέματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία, συμβάλλει σε μια διαφορετική διαχείριση, όλων αυτών που υπάρχουν γύρω μας, που τα θαυμάζουμε, ανησυχούμε για αυτά, τα βλέπουμε (πολλές φορές) να καταστρέφονται και μετά θυμόμαστε να διαμαρτυρόμαστε για τις κακές πρακτικές που χρησιμοποιούν κάποιες ομάδες, προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν πρόσκαιρα και άστοχα.

Σε αυτή την προσπάθεια η συμμετοχή του Δήμου Σουλίου είναι αναγκαία, καθώς σπάνια δίδοντα τέτοιες ευκαιρίες από εξειδικευμένους φορείς.

In this article

Join the Conversation