Εμμέσως πλην σαφώς, πρόταση για αργία και έκπτωσης από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου

UPDATE 13:15: Στις απουσίες δημοτικών συμβούλων από τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, αναφέρονται με αίτημα τους προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Γεώργιο Στάθη, οι δημοτικοί δύμβουλοι Μπολότσης...

Σας έχουμε ήδη επισημάνει και προφορικά για το επαναλαμβανόμενο λυπηρό και συνάμα νοσηρό φαινόμενο των απουσιών των Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι οφείλουν να έχουν συνεχή παρουσία στις συνεδριάσεις του ΔΣ για να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους, να ψηφίζουν κατά συνείδηση, και το σπουδαιότερο, να διατυπώνουν τη διαφωνία τους με τη θετική ή αρνητική ψήφο τους,  και όχι με την αποχή τους, που δείχνει φυγομαχία και δεν συνιστά πράξη ευθύνης.

Έτσι μόνο το ΔΣ μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα και δημοκρατικά παράγοντας έργο. Η επισήμανσή μου αυτή, Κύριε Πρόεδρε, δεν υπαγορεύεται από προσωπικούς λόγους και δεν καταφέρεται ατομικά. Απλώς επιδιώκει τη νομιμότητα για ένα ουσιώδες και  αντιπροσωπευτικό Δημοτικό Συμβούλιο.    

Οι αδικαιολόγητες αυτές απουσίες  και η συνεπαγόμενη μη άσκηση των καθηκόντων τους, υποβαθμίζει το θεσμό του Δημοτικού Συμβούλου, παραβιάζει την αρχή της αντιπροσωπευτικότητας του Δ.Σ., υποτιμά τους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους, ευτελίζει τις διαδικασίες και τελικά νοθεύει το εκάστοτε αποτέλεσμα των διεξαγόμενων ψηφοφοριών, γιατί όπως είναι γνωστό η πλειοψηφία υπολογίζεται κατά κανόνα  επί του συνόλου των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων.

Σύμφωνα με το άρθρο  68 παρ. 1-2-3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87) σε Δημοτικό Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, επιβάλλεται η ποινή της αργίας  και της έκπτωσης από το αξίωμα του Συμβούλου σε περίπτωση υποτροπής του, όπως  ορίζει το άρθρο 234 του ίδιου Νόμου. Για Δημοτικό Σύμβουλο που επιθυμεί να απέχει από τις υποχρεώσεις του για περισσότερο από ένα μήνα , απαιτείται  η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ. Η ίδια ποινή  ισχύει και για σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα περισσότερο από τρεις μήνες χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΔΣ.

Τέλος ο πρόεδρος του ΔΣ υποχρεώνεται να ενημερώνει τον ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για κάθε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας Δημοτικού Συμβούλου σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις. Τυχών παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από τον πρόεδρο του ΔΣ, συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος . (παράγραφος 5 του άρθρου 68, του Ν. 3852/2010).

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω  παρακαλούμε :                                                                                
α) να ενημερώσετε το ΔΣ αν υφίστανται αδικαιολόγητες απουσίες Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του ΔΣ;

β) Αν ενημερώθηκε ο ΓΓ αποκεντρωμένης Διοίκησης για τις περιπτώσεις αυτές, και άν όχι γιατί;

γ) Τι πρόκειται να πράξετε στο εξής σαν νεοεκλεγείς πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου για το παραπάνω θέμα.

Ακόμη τι προτίθεται να πράξει και η πρόεδρος του ΝΠΔΔ  Αρωγής αν έχουμε και εκεί απουσίες μελών του ΔΣ. Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας όπως ορίζει ο Νόμος, γιατί το αίτημά μας μπορεί να μετατραπεί σε καταγγελία προς τις αρμόδιες υπηρεσίες  και κάτι τέτοιο δεν θα το επιθυμούσαμε.

Παρακαλούμε να αναγνωσθεί η παρούσα επιστολή στη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ.

Παραμυθιά  11/02/2013

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

1. Μπολότσης Αντρέας
2. Δημήτρης Χρήστου
3. Μαρέτας Αρης
4. Κούρτης Βαγγέλης

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!