Προκυρήχτηκε ο διαγωνισμός για την αναδειξη του μονοματιού του Αγίου Αρσενίου, πρ. 118.000 ευρώ

Μέσω του Δήμου Ηγουμενιτσας, λόγω διαχιριστικής επάρκειας, προκυρήχτηκε ο μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου:  Ανάδειξη – Βελτίωση του Ιστορικού μονοπατιού προς...

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Οικοδομικά με προϋπολογισμό 94.607,60 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ – απρόβλεπτα ).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η ή 2η (εντός νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Π.Δ 146 άρθ.7 παρ.3), στελεχωμένες με Δασολόγο – Δασοπόνο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή κάτοχοι εργοληπτικών πτυχίων δασοτεχνικών έργων Ε.Δ.Δ.Ε β’ τάξης και άνω Υπουργείου ΥΠΕΚΑ

β. Αλλοδαποί εργαζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ή ΠΡΑΣΙΝΟΥ (Π.Δ 146 άρθ.7 παρ.3) στελεχωμένες με Δασολόγο-Δασοπόνο με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.895,00€ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας .Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου στην Ηγουμενίτσα, μέχρι τις 14/03/2013. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2665361258/2665361241, FAX επικοινωνίας 2665361123, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Π. Καραπιπέρης.


In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!